II WARSZTATY TANGA Z URSZULĄ NOWOCIN & FERNANDO ROMERO CHUCKY

 Zapraszamy serdecznie do Bielska-Białej na kolejne spotkanie z doskonałymi nauczycielami:

URSZULA NOWOCIN (Warszawa, PL) & FERNANDO ROMERO "CHUCKY" (ARG/PL)

Data: 8-9.10.2023 (sobota/niedziela)

WYDARZENIE NA FB

Tylko max 10 par! Rezerwacja pod nr tel: +48 601 461 366Beskid Tango Maraton 2023

 Zapraszamy na 9'tą edycję Beskid Tango Maraton w dniach 13-15.01.2023/

 We invite you to the 9th edition of the Beskid Tango Maraton on 13-15.01.2023


Maraton odbędzie się w Mazowsze Medi Spa Hotel, przytulnym hotelu, wysoko w górach, z basenem, saunami i strefą Spa / The marathon will take place at the Mazowsze Medi Spa hotel , cozy hotel, high in the mountains with a swimming pool, saunas and a Spa zone /

Zapraszamy do rejestracji na II edycję Tango Familia Maraton 2022

Serdecznie zapraszamy na II edycję Tango Familia Maraton w dniach 17-20.11.2022

do 4 * hotelu Czarny Groń (1 h od Krakowa) /
We cordially invite you to the 2nd edition of the Tango Familia Marathon on 17-20.11.2022

to the 4 * Czarny Groń hotel (1 h from Kraków)
FB wydarzenie/ FB event

TANGO FAMILIA TDJ TEAM

CZWARTEK /THURSDAY 17.11 PRE-PARTY

21:00-1:00 Ayad Zia
PIĄTEK/ FRIDAY 18.11

16:00-20:00 Marcin Darkowicz

22:00-3:00 Francisco Saura
SOBOTA /SATURDAY 19.11

11:00-14:00 MILONGA DESAYUNO con tres reinas

(Anna Pietruszewska & Beata Darkowicz & Magda Konieczna)

16:00-20:00 Gracja Bryś-Kołodziejczyk 

22:00-3:00 Ayad Zia

NIEDZIELA ‘ SUNDAY 20.11

11:00-14:00 MILONGA DESAYUNO con tres reinas

(Anna Pietruszewska & Beata Darkowicz & Magda Konieczna)

14:00-17:00   MILOGA de DESPEDIDA - TDJ Francisco Saura

AFTER PARTY

20:00-00:00  Magda Konieczna (milonga mix)

3 edycja Ustroń Tango Open Air Festival 2022- ZAKOŃCZONY!

¡ESTOY AQUÍ PARA HACERTE FELIZ

eng.below
Zajęło mi to dwa dni aby "dojść do siebie" i pozbierać myśli, swoje emocje i móc napisać jak bardzo dziękuję wszystkim za tak piękne chwile które zdarzyły sie podczas Ustroń Tango Festival 2022
Chciałabym podziękować każdemu z osobna i nie pominąć nikogo bo bez Waszego wkładu pracy nie byłoby teraz takiego zadowolenia i spełnienia jakie czuję.
Popatrzcie co się stało:
* Sponsorzy: Miasto Ustroń oraz Starostwo Cieszyńskie dokładający cegiełkę do wydarzenia;
* MDK Prażakowka z Panią Dyrektor Urszulą Broda-Gawełek oddajaca nam bez wahania we władanie to przyjazne miejsce;
* Fatima Vitale & Maximiliano Cristiani których show w Amfiteatrze przrekonał mnie o najwyższej klasie jaką można sobie wyobrazić (bo kto to zrobi lepiej aby zatańczyć z takim speedem na deskach, no niekoniecznie równych?)
Dziękuję za warszaty w które włożyliscie swoją wiedzę i serce.
*zespól Cuarteto Re! Tango z świetną muzyką wykonaną perfekcyjnie i profesjonalnie na dwóch koncetach- co jeden to lepszy!
* Doskonali TDJ'e opiekujący się muzyką trzymającą na parkiecie przez całe 43 godziny podczas całego festiwalu. "Nie było złej tandy"- to usłyszałam i też tak myślę. CHAPEAU BAS moi drodzy!
Z nieezawodnym, w każdej chwili na stanowisku i pod telefonem (dostępny dla DJ zawsze, witajacy i żegnajacy DJ'ów) Lechosławem Hojnackim którego grafiki zdobiły ekran festiwalowy i którego nowa grafika dla Cuarteto Re! Tango podbiła serca zespołu, czułam się z Tobą przy boku spokojna jak dziecię- DZIĘKUJĘ!
* Moi wspaniali: Janusz & Krzysztof & Kasia dzielnie trwajacy na stanowiskach dzień i noc;
Bardzo chcę wymienić dwie osoby na których prace czekamy niecierpliwie-
-Ernest Winkowski - fotograf ze swoim czujnym okiem i aparatem fotograficznym w ręku
oraz
-Fernando Mena z nieodłącznym dronem filmujący wszystko co się dzieje.
Jeszcze chwilę i będziemy mogli zobaczyć najpiękniejsze chwile tego festiwalu. Nie odchodźcie od komputera, będziemy Was informować gdzie znaleźć zdjęcia i filmy - DZIĘKUJĘ!
Dziękuję Aleksandra Mysiak za cierpliwe i trafiające do umysłów uczestników tłumaczenia podczas warsztatów oPEN LEVEL oraz za specjalne prezenty dla TDJ'ow- piękny i spontaniczny gest!
Drogim uczestnikom festiwalu- tanguerosom- klaniam się nisko i dziekuję za każdy buziak otrzymany na dzień dobry i na do widzenia!!! czułam Waszą energię i radość tańczenia
DO ZOBACZENIA W LISTOPADZIE (17-20.11) na maratonie TANGO FAMILIA MARATON 
Rejestracja zaczyna się jutro 1.09.2022 - zaproszenia dla wszystkich uczestnikow festiwalu roześlemy jeszcze dziś a link do formularza będzie na stronie wydarzenia
-----------------
I AM HERE TO MAKE YOU HAPPY!
¡ESTOY AQUÍ PARA HACERTE FELIZ!
This is my motto when organizing festivals ...
It took me two days to "recover" and collect my thoughts, my emotions and be able to write how much I thank everyone for such beautiful moments that happened during Ustroń Tango Festival 2022
I would like to thank each one of you and I would not miss anyone because without your contribution, there would be no such satisfaction and fulfillment as I feel.
Look what happened:
* Sponsors: The City of Ustroń and the Cieszyn Starosty contributing to the event;
* MDK Prażakowka with the Director, Urszula Broda-Gawełek, giving us back to us without hesitation this friendly place;
* Fatima Vitale & Maximiliano Cristiani whose show in the Amphitheater made me of the highest class you can imagine (because who will do it better to dance with such speed on the boards, not necessarily equal...)
Thank you for the workshop in which you put your knowledge and heart.
* Cuarteto Re team! Tango with great music performed perfectly and professionally during two concerts - every one is better!
* Excellent TDJ's taking care of the music that keeps on the dance floor for the entire 43 hours during the entire festival. "There was no bad tanda" - I heard it and I think so too. CHAPEAU BAS my dear!
With the reliable, at any time on the stand and on the phone (always available to the DJ, welcoming and goodbye DJs) Lechosław Hojnacki, whose graphics decorated the festival screen and whose new graphics for Cuarteto Re! Tango won the hearts of the band, I felt as calm as a child with you by my side - THANK YOU!
* My wonderful: Janusz & Krzysztof & Kasia who are bravely working day and night;
I really want to name two people whose work we are waiting impatiently-
-Ernest Winkowski - a photographer with his watchful eye and a camera in his hand
and
-Fernando Mena with an inseparable drone filming everything that is happening.
A moment longer and we will be able to see the most beautiful moments of this festival. Don't leave your computer, we will inform you where to find photos and videos - THANK YOU!
Thank you Aleksandra Mysiak for the patient and mind-blowing translations during the OPEN LEVEL workshops and for special gifts for TDJ - a beautiful and spontaneous gesture!
Dear participants of the festival - tangueros - I bow low and thank you for every kiss received for good morning and goodbye !!! I felt your energy and the joy of dancing
SEE YOU IN NOVEMBER (17-20.11) at the TANGO FAMILIA marathon.

Registration starts tomorrow on 1/09/2022 - we will send invitations to all festival participants today and the link to the form will be on the event's website


Tango DJ VIII Beskid Tango Marathon 2022, Ustroń, PL


Czas najwyższy aby przedstawić Tango DJ'ów którzy będą budować taneczną atmosferę VIII Beskid Tango Marathon 2022.
Jestem szczęśliwa móc przestawić Wam każdego z nich.
Tak pisze Tango DJ Guillermo Monti (Argentyna):

„Tango to uczucie, to pasja,
to pragnienie, nostalgia, szczęście, smutek, to wiersz. Takie jest tango, takie jest Buenos Aires, taki jestem”/
It's high time to introduce the people who will build the musical atmosphere of VIII th Beskid Tango Marathon 2022.
I am happy to introduce you to each of them.
This is what Tango DJ Guillermo Monti writes:
“Tango is a feeling, it´s passion,
it´s desire, nostalgia, happiness, sadness, it´s a poem. This is how the tango is like, this is how Buenos Aires is,
this is how I am.”

english version below
BIOGRAFIA (jak dla mnie niesamowita!!! A.P.)
Urodzony w Buenos Aires dorastałem razem z tangiem. Od 2012 roku mieszkam w Berlinie. Muzyka, a zwłaszcza Tango, grało i nadal odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Jestem Muzykiem, Dyrektorem Chóru, Singerem i Tango DJ-em. Moi rodzice urodzili się w latach 30. i zaczęli tańczyć tango w Złotej Erze Tanga w Buenos Aires. Często zabierali mnie ze sobą na milongi, które odbywały się w sąsiednich klubach sportowych i jako dziecko widziałem i słyszałem na scenie wiele orkiestr takich jak Juan D`Arienzo czy Pugliese. W latach czterdziestych mój dziadek Pedro Monti był założycielem orkiestry tangowej „Orquesta Tipica America” i grał razem z trzema braćmi Monti. Jednym z moich wujków był Argentino Ledesma, który śpiewał dla Di Sarli, Vareli i wielu innych. Śpiewał też na ślubie moich rodziców. Jednym z jego najsłynniejszych nagrań, które osobiście bardzo kocham, jest nagranie piosenki „Fueron Tres Años” wspólnie z Orquesta Hector Varela:

Oprócz tych doświadczeń na milongach i lokalnych miejscach, moi rodzice byli bardzo ważni dla mojego bliskiego związku z Tangiem. Mój ojciec na przykład śpiewał mi do snu takie piosenki jak „Por una muñeca” i „Remembranza” z Pugliese. Dzisiaj znam prawie każdą piosenkę tangową, każdą orkiestrę, każdego śpiewaka i nauczyłem się tego wszystkiego nieświadomie dorastając. Zaskakuje mnie nawet teraz. Kiedy śpiewam lub gram muzykę, muzyka przenosi mnie w nieoczekiwane miejsca mojego życia, łączy mnie z sytuacjami w różnym wieku. Tango sprawia, że ​​śmieję się i płaczę, żyje i odradzam się.
Moja mama, która zaczęła tańczyć tango od 13-go roku życia, a teraz tańczy tango od ponad 70 lat. Kiedy miałem 5 lat nauczyła mnie pierwszych kroków tanga. Ma teraz 85 lat i kiedy odwiedzam ją w Buenos Aires, nadal jeździmy razem na milongę, mamy kilka tand i nadal bawimy się razem tangiem.
Tradycja trwa i moi dwaj synowie też są muzykami, a starszy jest również DJ-em, ale muzyki techno. Jako DJ, bez względu na to, czy gram muzykę cyfrową, czy oryginalne winyle, bardzo ważne jest dla mnie, aby tancerze słyszeli najlepszą możliwą jakość muzyki. Obecnie jestem DJ’em na lokalnych milongach w Berlinie i Buenos Aires oraz podróżuję po Europie na festiwale i maratony.

english version
BIOGRAPHY (amazing for me !!! A.P.)
Born in Buenos Aires I grew up with Tango and since 2012 I am living in Berlin. Music and especially Tango played and still plays a very important role in my live. I am Musician, Choir Director, Singer and Tango DJ. My parents were born in the 1930ies and started to dance tango in the Golden Ages of Tango in Buenos Aires. They often took me with them to the milongas who took place in the neighbouring sports clubs and as a child I saw and heard many of the Tango orchestras like Juan D`Arienzo y Pugliese live on stage. During the 1940ties, my grandfather Pedro Monti was the founder of the tango orchestra “Orquesta Tipica America”and played together with his three Monti brothers. One of my uncles was Argentino Ledesma, who sang for Di Sarli, Varela and many mores. He also sang for my parents wedding. One of his most famous recordings which I love personally very much is a recording of the song “Fueron Tres Años” together Orquesta Hector Varela:

Additionally to these experiences in the milonga and local places, my parents were very important for my close connection to Tango. My father for example sang me to sleep with songs like “Por una muñeca” and “Remembranza” from Pugliese. Today I know, somehow, nearly every tango song, every orchestra, every singer, and I have learned all of this unconsciously growing up. It suprises me even now. When I am singing or playing the music, the music brings me to unexspected places of my life, it connects me with situations of different ages. The tango makes me laugh and cry, it makes me living and revive.
My mother who started to dance tango from her 13 and is now dancing tango since over 70 years teached me my first tango steps when I was 5 years old. She is now 85 years old and when I visit her in Buenos Aires we still go together in the milonga, having some tandas and are still enjoying the tango together
The tradition goes on and my two sons are also musicians and the older one is also DJ, but for techno music. As a DJ, whether I am playing digital music or original vinyls, it is very important to me that the dancers can hear the best possible quality of music. Currently, I am DJ’ing in local milongas in Berlin and Buenos Aires and I am travelling through Europe for festivals and marathons