wtorek, 17 października 2017

Buty treningowe na Festiwalu!

Specjalnie na BBTango Festiwal przygotowaliśmy ofertę butów treningowych (niewiarygodnie miękkie!)
 • Materiał mikrofibra 
 •  podeszwa dual flex
 •  futrówka laminat sportowy
 • bardzo różne kolory, wszystkie rozmiary
 • cena: 260 PLN (65 EUR)
Zainteresowanych proszę o kontakt z podaniem rozmiaru i koloru: +48 601 461 366 Anna.
-------------------------
Especially for the Festival, we have prepared an offer of training shoes (incredibly soft)
Limited edition! 
 • Material microfiber 
 • price: 260 PLN (65 EUR)
 • dual flex sole
 • Lining sports laminate
 • very different colors - all sizes
If interested please contact with the size and color:
+48 601 461 366 Anna.

poniedziałek, 16 października 2017

Uwaga! Attention! zmiana: zostajemy na Zamku do 3:00 rano!

ZMIANA! MILONGA MADRUGADA na Bielskim Zamku
sobota 21.10/ niedziela 22.10
24:00 - 3:00 MILONGA MADRUGADA TDJ Anna Pietruszewska (Bielsko-Biała). 
Po ostatnich ustaleniach z Zamkiem,
zostajemy na dziedzińcu Zamku Sułkowskich do 3 rano! 
PRZEZ CAŁY CZAS OTWARTA BĘDZIE "Piwnica Zamkowa" z której jest wewnętrzne  przejście na dziedziniec. Można będzie nabyć - piwo, wino, napoje zimne i gorące, coś słodkiego i coś do zjedzienia (drobne przekąski i dania głowne).
    -------------------------
24:00 - 3:00 MILONGA MADRUGADA  TDJ Anna Pietruszewska(Bielsko-Biała,PL)
 After the last settlement with the Castle, 
we'll stay in the courtyard of Sulkowski Castle untill 3 am
AT ALL TIMES WILL BE OPEN "Castle Cellar" which has the inner passage. You may buy beer, wine, cold and hot drinks, something sweet, small snacks and a main dishes). 

piątek, 13 października 2017

Kochamy tango! Nowy kurs tanga argentyńskiego.

13 października ruszył NOWY KURS TANGA OD PODSTAW! 
MIEJSCE ZAJĘĆ: Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, ul.Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała, II piętro aula (kierujcie się strzałkami "BBTANGO" i TANGO)
KIEDY: w każdy piątek godzina 20:45 do 22:00
KOSZT: 120 PLN/osobę, karnet miesięczny, 4 wejścia (karnet ważny 5 tygodni), 

z  parą 100 PLN/osobę, jednorazowe wejście 40 PLN. 
Rejestracja na kurs pod nr tel: +48 601 461 366 Anna Pietruszewska lub mailowo na adres: bbtango.fundacja@gmail.com oraz na stronie FORMULARZA.
Szczegółowy rozkład zajęć na stronie TEMATY ZAJĘĆ: Bielsko-Biała.
Zakochaj się w tangu!

wtorek, 10 października 2017

W najbliższy piątek 13.10 MILONGA SICILIA ODWOŁANA!

Przepraszamy, z przyczyn od nas niezależnych, w najbliższy piątek 13.10.2017 Milonga Sicilia (Ristorante Sicilia, Piłsudskiego 7, Bielsko-Biała) ODWOŁANA!

wtorek, 3 października 2017

Festivalito TDJ's -Tango na Zamku

BBTango Festival Tango na Zamku coraz bliżej (19-22.10.2017) Najwyższy czas aby przedstawić bliżej TDJ'ów którzy zaopiekują się muzyką podczas festiwalu / 
BBTango Tango Festival at the Castle getting closer (19-22.10.2017) It's highest time to introduce closer our TDJs who will take care of the music at the festival:

Oto co mówią o swojej muzyce: " Gramy sercem… Wspólnie wybieramy ulubione tanga i komponujemy z nich tandy, które są z reguły romantyczne i melodyjne. Ostatnio coraz wyraźniej skłaniamy się ku „Złotej Erze” doceniając wirtuozerię i bogactwo rytmu klasyków tanga, co daje możliwości arcyciekawej interpretacji tej muzyki na parkiecie. Naszym play listom nie brakuje jednak dynamiki i pazura. Największe spory pojawiają się przy doborze milong i walczyków (ponieważ tu lubimy zaszaleć i często proponujemy oryginalne utwory), te kłótnie często przeradzają się w próby udowodnienie, czy można to zatańczyć… Staramy się na tyle zróżnicować klimaty i nastroje muzyczne, aby zaspokoić wiele gustów i każdy mógł mieć satysfakcję z tańca" 
 Here is what they say about their music: " We play with our hearts… Together we choose our favourite tangos and create tandas, which are usually romantic and melodic. Recently we clearly swayed toward the “Golden Age” appreciating a virtuosity and richness of tango classics, which gives an opportunity to interpret music on the dance floor in an interesting way. Our playlists do not lack dynamics and temper. The biggest disagreements appear during the selection of milongas and waltzes (we like to get crazy and come up with quite original pieces). Those arguments often switch into determining whether it is possible to dance to it or not. We try our best to diversify climate and music moods to satisfy different tastes and allow everybody to obtain satisfaction from dancing."

Tango DJ, tanguero oraz instruktor tanga, prowadzący kursy tanga zarówno w Bielsku-Białej jak i w Krakowie gdzie aktualnie mieszka i prowadzi szkołę tanga Estudio Tango Arrabal.. Gra tradycyjną muzykę argentyńską, twierdząc, że tango argentyńskie nie wolno tańczyć do niczego innego- tango to tango i już! Jego muzyka to Muzyka przez duże M - prawdziwa, krwista, energetyczna, przejmujaca do szpiku kosci - tak tańczy się w Argentynie. Energia płynąca w jego żyłach przenosi się na parkiet, dając niepowtarzalną atmosferę, którą podkreśla jeszcze wyśpiewując slowa granych tang.

Tango DJ, tanguero and tango instructor, who teach tango courses both in Bielsko-Biala and Cracow, where he currently lives and teaches in his tango school Estudio Tango Arrabal.He plays traditional Argentinean music, claiming that Argentine tango is not allowed to dance to anything else: tango is a tango nothing else! His music is Music by the big M - true, bloody, energetic, heartbreaking bones - so people dance in Argentina. The energy flowing into his veins moves to the dance floor, giving a unique atmosphere that he emphasizes while still singing during tanda. 
Wieloletni, świetny tanguero z bułgarskim rodowodem. Jego tandy odzwierciedlają jego sentymentalną i jednocześnie wesołą naturę. O swojej muzyce mówi tak " gram taką muzykę, która uderza w serce, porywa i nie pozwala usiedzieć na miejscu. Kocham D'Arienzo i Calo, Złota Era to mój ulubiony okres". Jednym slowem klasyka!. U nas na Festiwalu gra po raz pierwszy a ja już jestem ciekawa co nam zaproponuje ten usmiechnięty tanguero ze swoim wielkim, czarnym wachlarzem. 
A geat tanguero of Bulgarian origin. His sentimental tandas, reflects his cheerful and sentimental nature at the same time. About his music, so he says, "I play the music that strikes the heart, kidnaps and does not allow to sit still. I love D'Arienzo and Calo. Golden Age is my favorite time." In a word, is classic! He'll play at the Festival for the first time and I am already curious what will propose this smiling tanguero with his big, black fan.


Od 2003 roku związany z tangiem argentyńskim: i z tańcem, i z jego popularyzacją. Jako T-DJ - był przez długi czas swojego tangowego dzieciństwa i wczesnej młodości nałogowym poszukiwaczem tangowych klimatów w muzyce wszelakiej (niekoniecznie tangowej). Dziś jest smakoszem klasycznego tanga. Jednak katastroficzne opowieści (rozsiewane przez niektórych ortodoksów) jakoby wszyscy mistrzowie tanga wyginęli wraz z końcem Złotej Ery  uważa za mocno przesadzone.
Dziś - w jego playlistach zawsze jest więcej niż jedna "tanda specjalna". Twierdzi, że zna przepis na kamień filozoficzny (czyli nietango, które wyciągnie na parkiet zatwardziałego tradycjonalistę). Propaguje kontrowersyjną tezę, że"Di Sarli jak grał, to nie trzeszczał". W związku z tym gra tanga w większości pieczołowicie, osobiście odrestaurowane.
Since 2003 associated with the Argentine tango: dance and its popularization.
As T-DJ - he was for a long time of his tango childhood and early youth, a compulsive seeker of tango music in all manner and all climates (not necessarily tango). Today is a foodie of the classic tango. However, catastrophic stories (disseminated by some orthodox), that all masters of tango supposedly extinct at the end of the Golden Age - considers exaggerated. Today - in his playlists is always more than one "tanda special." He claims to know the recipe for a philosophic stone (that is a nontango which will pull the hardened traditionalist into the dancing floor). He propagates the controversial thesis that "Di Sarli was not cracking as he played." Therefore, he mostly plays tango meticulously, personally restored.
Bardziej znana jako organizator w Bielsku-Białej Festiwali  z muzyką live (Sexteto Milonguero, Tanghetto, Orquesta Misteriosa Buenos Aires i wiele innych) a po raz pierwszy  w tym roku Festiwalu Tango na Zamku oraz styczniowego Beskid Tango Maratonu w Szczyrku, niż jako TDJ.
Jednakże wraz z Lechosławem, jest także współorganizatorką czwartkowej Milongi eM oraz piątkowej Millongi Sicilia gdzie często przygotowuje muzykę. Gra dobrą, starą tradycję, kocha Di Sarliego i Hugo Diaz'a, ostatnio coraz rzadziej alter i nuevo, choć jednej specjalnej tandy z taką muzyką nie może sobie odmówić.

More commonly known as an organizer in Bielsko-Biala Festivals with live music (Sexteto Milonguero, Tanghetto, Orquesta Misteriosa Buenos Aires and many other )and  for the first time this year the Festival Tango at the Castle and  for the 4th time Beskid Tango Marathon in Szczyrk in January rather than as TDJ. Co-organizer (along with Lechosław) of Thursday's Milonga eM and Friday's Millonga Sicilia where she often prepares music. Playing good old tradition, she loves Di Sarli and Hugo Diaz, recently more and more rarely alter and nuevo but one special tanda with such music, she can not refuse.

 • Adam Noras (Tychy, PL) Opening milonga, piątek 20.10.2017, godzina 20:00 -24:00
Założyciel i TDJ (wraz z Tomaszem Lisoniem) wspólnej Milongi w Tychach. Jego muzyka to wysmakowane tango argentyńskie, dobrze skomponowane, wciągajace i pełne ciekawych tand i róznorodności. Muzyka przez Niego przygotowana, napewno nie pozwala usiedzieć na miejscu i zapewnia fantastyczny wieczór na parkiecie. Oto co pisze o sobie:

"Najtrudniej pisać o sobie stawiając przed sobą potrzebę obiektywizmu, niestety nie dam rady. No ale o muzyce już łatwiej, na milongach odtwarzam muzykę którą na moim etapie "rozwoju tangowego" najlepiej da się zatańczyć. I tu pojawia się subiektywna ocena i zarazem subiektywny przekaz. Satam się to obiektywizować w czym zdecydowanie pomaga mi Ewa, sprowadzając mnie do realnego świata. Nie ukrywam że złota era tanga jest mi najbliższa, ale wszelkie klasyczne wykonania według mnie zasługują na uwagę. W muzyce powinno być wiele ciepła które później przenosimy na objęcie i w końcu na każdy ruch z tej muzyki wynikający. I relacje które w wyniku tego tworzymy są ulotnym obrazem sumy naszej wrażliwości, nastroju i w końcu ekspresji ruchowej.".

Founder and TDJ (along with Tom Lison) of Milonga in Tychy. His music is a sophisticated Argentine tango, well composed, captivating and full of interesting tandas and variations. The music prepared by him, certainly does not allow sitting on the milonga and provides a fantastic evening on the dance floor. Here's what he says about himself:
"The hardest thing to write about yourself is putting yourself in front of the need for objectivity, unfortunately I can not do it.
But music is easier, milonga I play the music that at my stage "development of tango" is best to dance. And here comes the subjective assessment and the subjective message. Satam is objectivating in what Eve definitely helps me, bringing me to the real world. I do not hide that the gold era of tango is my closest, but any classic performance according to me deserve attention. In music there should be a lot of warmth which we later move on to cover and eventually to every movement of this music resulting. And the relationships that we create in this result are a fleeting picture of the sum of our sensibility, mood, and, ultimately, movement expression".

środa, 27 września 2017

Warsztaty w ramach zajęć piątkowych z Milongi: witamy Agnieszkę Porczak (Kraków)

OGŁASZAMY PAŻDZIERNIK MIESIĄCEM MILONGI!
Tematy zajęć na najbliższe tygodnie dostępne są w zakładce" TEMATY ZAJĘĆ: Bielsko-biała) 
Warsztaty "OD BALDOSA DO BOLEO"  z prowadzącą Agnieszką Porczak z Krakowa i partnerujacą jej Natalią Pieczora (Bielsko-Biała) będą w ramach zajęć piątkowych w II częściach, dla każdej z różnych poziomem grup: 
Czas: dwa piątki:
1. czĘŚĆ.I  06.10.2017 w godzinach 18:00 - 20:30 (dwie grupy)
2. czĘŚĆ II 27.10.2017 w godzinach 18:00 - 22:00 (trzy grupy)
TEMATY:
PIĄTEK 06.10.2017, I-sza część Grupa 18:00-19:15 PODSTAWOWA
Najczęściej używane kroczki w milondze
Grupa 19:15-20:30 ŚREDNIOZAAWANSOWANA
Ćwiczymy ruchy! szybkość - muzykalność i jakość wykonania, kroki - co i jak dopasować do rytmu.
PIĄTEK 27.10.2017 II część 
Grupa 18:00-19:15 PODSTAWOWA
Powtórka z częśći I - poprawki i ciąg dalszy kroczków
Grupa 19:15- 20:45 ŚREDNIOZAAWANSOWANA
Powtórka z milongowych kroczków i figur, jak wrocić szybko do rytmu milongi
NOWA GRUPA OD PODSTAW 20:45-22:00 (3 -cie zajęcia)
Podstawy milongi (róznice pomiędzy tangiem), rozliczanie, muzykalność.
CENA: obowiązujacy karnet lub jednorazowe wejście 40 PLN
Zapisy: mail: anna.pietruszewska@gmail.com
tel.+48 601 461 366
Nie mówię, że musicie się pojawić ale byłoby miło popląsać w rytmie milongi dla odmiany. Zapraszam wszystkich - grupy są zróżnicowane i każdy znajdzie coś dla siebie a Agnieszka w tym co robi jest THE BEST!