Marathon's and New Year's Ball Tango DJ's


Przedstawiamy/ We present :
TDJ's of III Beskid Mountains Tango Marathon

1. DJ Victoria Lohse (Berlin, Germany) There are words of Victoria which describes the music she plays:"Tango is my passion for about ten years, especially - music of the Golden Era." My role as a DJ I see in being a part of creating a milonga atmosphere that connects the dancers on the emotional level. In arranging of sets my aim is to feel the dancers' mood and use the music in a way, that gives them a harmonious flow of energy, inspiration and variety. I love to watch people dancing and notice on Their faces and In Their dance that they are enjoying the tanda together! I play at milongas in Berlin and Dresden, and have also enjoyed invitations to Moscow, Kiev and Warsaw ".TDJ Victoria Lohse (Niemcy). Oto słowa Wiktorii, które opisują muzykę jaką gra:"" Tango to moja pasja do około dziesięciu lat, zwłaszcza Muzyka Złotej Ery. Swoją rolę jako DJ widzę, jako bycie częścą tworzącej atmosferę Milongi która łączy tancerzy na poziomie emocjonalnym. Przygotowując zestaw ymuzyki,, moim celem jest, aby czuć nastrój tancerzy i grać muzykę w taki sposób, aby dawać im harmonijny przepływ energii, inspiracjęi i różnorodność.Uwielbiam obserwować tańczących ludzi i widzieć na twarzach, ze cieszą sie ze wspólnej tandy! Gram na milongach w Berlinie i Dreźnie, a także cieszę się z zaproszenia do Moskwy, Kijowa i Warszawy.
2. TDJ Jerzy Dzieciaszek (Sweden)
"I am playing tango music in 12years as DJ on milongas, festivals and marathons mostly in Sweden but also in Norway, Turkey, Poland and even on a bit exotic festivals like in Lebanon, Jordan and Cyprus. I am playing mostly traditional tango music selected with a great care from my large collection of tango recordings. I like to play music which combines lovely melodies with strong rhythms. My favourite orchestras are Juan D’Arienzo, Rodolfo Biagi i Anibal Troilo".
TDJ Jerzy Dzieciaszek (Szwecja)
"Gram muzykę tangową od 12 lat jako DJ na milongach, festiwalach i maratonach najczęściej w Szwecji ale także w Norwegii, Turcji, Polsce oraz także na bardziej egzotycznych festiwalach jak Libanie Jordanii i na Cyprze. Gram głownie tradycyjną muzykę tangową wybraną z wielką starannością z mojej bogatej kolekcji nagrań muzyki tangowej. Lubię grać muzykę, która łączy w sobie piękne melodie z mocnymi rytmami. Moimi ulubionymi orkiestrami są: Juan D’Arienzo, Rodolfo Biagi i Anibal Troilo".
3. TDJ Fred Luvall (SWEDEN) (TDJ FRED) 
They say about me: "DJ solid as Volvo and melodic like ABBA" I play the music that is pleasant to listen to and is easy to dance, music that inspires to dance.
Pay particular attention to the maintenance of harmony between music tempo and melodies in these branches which affects positively to a "dans flow" on the dance floor.
In short: I like to play good music and see you waving to the music of the dancers.
TDJ Fred Luvall, SZWECJA (TDJ FRED)

Mowią o mnie: "DJ solidny jak Volvo i melodyjny jak ABBA"
Gram taką muzykę ktorą miło sie słucha i jest łatwo tańczyć, muzykę ktora inspiruje do tańca. Zwracam szczególną uwage na utrzymaniu harmoni tempa i muzyki pomiędzy melodiami w tandzie co wplywa pozytywnie na "dans flow" na parkiecie.
Krótko mowiąc lubię grać dobrą muzykę i widzieć falujacych w takt muzyki tancerzy.
4. TDJ Justyna Jędrzejewska-Bernaś (Warsow, PL) 
Here is what she writes about herself:
"And a few words about me: First, I am a dancer. I started to dance as a child and dancing appeared for the better part of my life, until it completely took over. From dance to DJ road was already very short. Maintaining the balance between rhythmic and romantic tangos music inspires me to dance and does not allow too early to get off the dance floor.
Definitely I choose the music for dancing than listening.
The biggest inspiration for dance music !! ".

TDJ Justyna Jedrzejewska-Bernaś (Warszawa, PL)
Oto, co ona sama pisze o sobie:
" I kilka słów o mnie: Po pierwsze jestem tancerką. Zaczęłam tańczyć w dzieciństwie i taniec pojawiał się przez większą część mojego życia, aż całkowicie nim zawładnął. Od tańczenia do DJ’owania droga była już bardzo krótka. Utrzymując balans między rytmicznymi oraz romantycznymi tangami, muzyka inspiruje mnie do tańca i nie pozwala zbyt wcześnie zejść z parkietu.Zdecydowanie wybieram muzykę do tańczenia, niż do słuchania.
Największą inspiracją do tańca jest muzyka!!".

5. TDJ Robert K! (Warsow, PL)

To all those who do not yet know Robert and those who know him and his great music, I present our wonderful marathon TDJ Robert Kandefer (Robert K!) Warsaw, PL TDJ ROBERT K! TDJ Robert K! (Warszawa, PL)
Wzystkim, którzy jeszcze nie znają Roberta oraz tym którzy znają Jego i Jego świetną muzykę, przedstawiam naszego wspaniałego Maratonowego TDJ Roberta Kandefera (Robert K!) Warszawa, PL TDJ ROBERT K!
6. TDJ Lechoslaw Hojnacki (Bielsko-Biala, PL) 
Let me introduce to all participants of Beskid Tango Marathon 2017, our Tango DJ: LECHOSŁAW HOJNACKI -Bielsko- Biała.Here's what he writes about himself as Tango DJ and his music: "I consider tanda as the atomical trinity: two dancers and the music they have chosen to dance to. Therefore I am concerned with both tanda dramaturgy and it's emotional consistency. I admire Golden Era music but I am not ultra-orthodox. I look for tango nuggets in different music. That's why I will probably offer more than one special tanda. I do restore carefully old recordings if ever the digital technology gives me a chance to get a bit closer to the clear sound of their natural origin"
TDJ Lechosław Hojnacki (Bielsko-Biała, PL)
Przedstawiam, to, co pisze o sobie jako TDJ'u i swojej muzyce granej na milongach:
"Atomem milongi jest dla mnie tanda jako triada: dwoje tancerzy i muzyka, którą dla siebie wybrali. Dlatego budując dramaturgię tandy bardzo dbam o jej wewnętrzną spójność emocjonalną. Mój zachwyt nad Złotą Erą znajduje odzwierciedlenie w oferowanej przez mnie muzyce, jednak nie jestem ortodoksem: lubię szukać ziaren dobrego tanga w różnych miejscach. Dlatego moje menu zwykle zawiera więcej niż jedną tandę specjalną. Osobiście restauruję wszystkie stare nagrania, które dzisiejsza technologia pozwala chociaż trochę przybliżyć do naturalnego brzmienia".

7. TDJ Luis Cono​ (Sweden) 
This is what he is writing about himself: 
"I am a milonguero for 11 years.
I am also tango dj and organizer of events and milongas in Malmö.
I work with my heart, I really like music and I always have a passion for dancing. I improvise everything (The tandas and the cortinass) directly in the milonga when I watch the couples dance. See you soon!! Luis Cono "

TDJ Luis Cono (Szwecja). 
Oto co pisze o sobie: "Jestem milonguero od 11 lat, Jestem również tango DJ i organizatorem imprez i milongi w Malmö.Pracuję całym swoim sercem, Bardzo lubię muzykę i zawsze mam w sobie pasję do tańca. Lubię improwizować wszystko (The tandas i cortinas) bezpośrednio w milondze , wtedy gdy oglądam jak pary tańczą. Do zobaczenia wkrótce!.  Luis Cono "
8.TDJ Krzysiek R (Toruń, PL)
FB: TDJ Krzysiek R Toruń, PL.
This is what he is wriying about himself:
"I come from Torun. I share with the Argentine tango music since 2014. I do not suspect myself of exceptional refinement, and a great experience. But instead of it, characterized me for this lack of cliché and courage to take risks, and most importantly , Ido not play for myself!,
I choose songs in order to create the best possible climate to dancers to a short musical flirtation. Often I suggest hackneyed pearls that we like to dance, because we know them, but also I invent unknown gems that deserve to be discovered. I do not have favorite orchestra, I did not found its „primus inter pares”. On each of my milonga through the speakers come to us di Sarli, Canaro, Troilo, D'Arienzo, Rodriguez with other colleagues from the Golden Age".
TDJ Krzysiek R. (Toruń, PL)
Oto co pisze o sobie:
"Pochodzę z Torunia, muzyką tanga argentyńskiego dzielę się od 2014 roku. Nie podejrzewam siebie o wyjątkowe wyrafinowanie, czy wielkie doświadczenie. Cechuje mnie za to brak sztampy i odwaga na podjęcie ryzyka, a co najważniejsze, nie gram sam dla siebie. Dobieram utwory tak, aby stworzyć jak najlepszy klimat tancerzom do krótkiego muzycznego flirtu. Często proponuję ograne perły, które lubimy tańczyć, bo je znamy, ale również wynajduję nieznane perełki, które zasługują na odkrycie. 
Nie mam ulubionej orkiestry, nie odnalazłem jeszcze swojego „primus inter pares”.
Na każdej mojej milondze przez głośniki przychodzą do nas di Sarli, Canaro, Troilo, D'Arienzo, Rodriguez z innymi kolegami ze Złotej Ery"

9. TDJ Joerg Haubner (Germany) 
This man does not need special introduction. Not only our regulars Marathon's participants (he is with us since the first edition of the Beskid Tango Marathon!) but also participants in marathons and festivals all over the world. know, appreciate and love to dance to the his great music , Here is our wonderful TBTM DREAM TEAQM DJ Joerg Haubner, Germany. TBTM DREAM TEAQM DJ Joerg Haubner, Germany.
TDJ Joerg Haubner (Niemcy)
Tego mężczyzny nie trzeba specjalnie przedstawiać. Znają, cenią i uwielbiają tanczyć do jego świetnej muzyki, nie tylko stali bywalcy naszego Maratonu ( jest z nami od pierwszej edycji Beskid Tango Maraton!) ale także uczestnicy maratonów i festiwali z całego swiata. Oto nasz wspanialy BTM DREAM TEAM TDJ Joerg Haubner, Niemcy.
Joerg Haubner, Niemcy. 
10. TDJ Nico Loco (Germany)  
We know TDJ Nico since last year. It was he, who kept all participants on the dance floor for the last hours of last year Beskid Tango Marathon. His great music left a lasting impression that tango is beautiful.
Even when the legs no longer want to dance. Here with us the second time TDJ Nico Loco, Germany
This is what he writes about himself:
"I started to DJ Tango in 2008 and very soon it became a passion. I love the Época de Oro, especially the 30s and 40s. In the Milonga I focus on the dancers and the atmosphere: I strive for an attractive balance of rhythmic and lyric tunes, while providing a pleasant amount of hits and rarities. Every song is hand-picked, so that the dancers go home with a smile on their face. Nico Loco

TDJ Nico Loco (Niemcy)
Znamy TDj NICO od ubieglego roku. To on właśnie, zatrzymał wszystkich na parkiecie przez ostatnie godziny ubieglorocznego Beskid Tango Maraton. i swoją świetną muzyką , pozostawił niezapomniane wrażenie, że tango jest piękne. Nawet wtedy gdzy nogi już nie chcą tańczyć. Oto z nami po raz drugi TDJ Nico Loco, Niemcy.
Oto co pisze o sobie: "Zacząłem grać jako Tango DJ w 2008 roku i bardzo szybko stało się to moją pasją. Uwielbiam Epoca de Oro, zwłaszcza lata 30-te i 40-te. Podczas Milongi staram się skupić na tancerzach i atmosferze I dążyć do równowagi lirycznych melodii i rytmicznych, jednocześnie zapewniając przyjemną ilość przebojów i rarytasów. Każda piosenka jest ręcznie wybierana, tak, żeby tancerze mogli wrócić do domu z uśmiechem na twarzy". Do zobaczenia wkrótce :)
TDj NICO