III Beskid Mountains Tango Marathon uważam za zamknięty!

English version below
CZĘŚĆ OFICJALNA: III Beskid Tango Maraton uważam za zamknięty.


CZĘŚĆ OD SERCA: Drodzy tangueros, uczestnicy Beskid Tango Maraton!
Z całą mocą swojego ogromnego serca, dziękuję za wspólnie spędzone dni i cudowną atmosferę, żegnam Was i czekam z niecierpliwością na następny rok. Nadal jestem jeszcze z Wami myślą i sercem. Pragnę podziękować tak wielu osobom za wsparcie i pomoc w tych tak trudnych dla mnie chwilach - jesteście nieocenieni w niesieniu otuchy i wspieraniu moich pomysłów i przedsięwzięć.

Atmosfera tangowej wspólnoty, która panowała na parkiecie i poza nim jest tym właśnie, na czym najbardziej mi zależy. Nietrudno zrobić maraton - znależć salę, zaprosić DJów, zrobić wydarzenie na FB i podać nr konta. To, jak stworzyć taką właśnie atmosferę jak panowała w Szczyrku - czegoś ulotnego, trudnego do opisania "ducha tanga" który z nieznanych sobie ludzi stworzył grupę przyjaciól - to bardzo duże wyzwanie i nieopisanie trudna rzecz. Wiem, ze to się udało! Wyjeżdżaliście z bólem, ze już się skończyło, z bólem stóp, który swiadczy, że tańczyliście przez te cztery dni do upadlego. Wasz kawałek serca został ze mną, i dobrze. To znaczy, że wrócicie za rok. Następna IV Edycja Beskid Tango Maraton już od piątku, 05 stycznia 2018 r.
Dziękuję Tomkowi, Jankowi i Wiesiowi za pierwsze zdjęcia z Maratonu i piękne wpisy Was wszystkich. Oto link do oficjalnie maratonowych zdjęć które przygotowała nasza tangowa czeska przyjaciólka Sona Komarkova - dziękuje Sonu za przepiękne zdjęcia! Zdjęcia z Beskid Tango Maraton Cz.I

Beskid Tango Maraton cz.II
Reportaż przygotujemy niebawem.
Pragnę także podziękować wszystkim którzy przyczynili się do tego aby ten Maraton powstał i był wpaniały:
- Hotelowi Orle Gniazdo za współpracę na każdym szczeblu: Pani Dorota Jakubiec z dzialu marketingu!, Panu Ryszardowi Proznerowi i Krzysztofowi Wolskiemu z za obecność na otwarciu Maratonu z nadzieją na dalszą owocną współpracę, szefowi kuchni za przpyszne potrawy i całemu zespołowi - recepcjonistkom i obsłudze sali za nieocenioną pomoc i spełnianiu naszych życzeń;
- Panu burmistrzowi miasta Szczyrk za objęcie patronatem naszej imprezy i obecność na oficjalnym otwarciu Maratonu oraz zaproszenie Szczyrkowskiego zespołu góralskiego;
- Firmie Exclusive Party i Sebastianowi Duchnowiczowi za świetne nagłośnienie i oświetlenie sal tanecznych i za doskonałą wspólpracę i pomoc w organizacji Maratonu;
- wszystkim TDJ'om którzy dzięki przygotowanej muzyce spełnili moje marzenia o pełnym do końca każdego poranka i ostatnim dniu, PEŁNEGO PARKIETU! dzięki Wam wielkie. Specjalne podziękowania dla Lechosława Hojnackiego, który znosił cierpliwie moje dzikie pomysły, korygował je pomagał z całych swoich sił wspierając mnie zawsze i wszędzie.\;
i wreszcie wszystkim moim przyjaciołom za zyczliwość i wsparcie.
Specjalne podziękowania dal mojego męża Krzysztofa, za to że po prostu jest i ciężko pracował ręka w rękę i czuwał nad wszystkim.
Ciepłe i wielkie ABRAZOS wszystkim!
====================
OFFICIAL PART: III Beskid Tango Marathon I consider it closed.
PART FROM THE HEART: Dear tangueros,participants of the Beskid Mountains Tango Marathon!
With all the power of my huge heart,thank you for the days spent together and a wonderful atmosphere, I say goodbye to you and look forward to next year. I am still with you in mind and heart.
I do want to thank so many people for their support and assistance in these so difficult moments for me - are invaluable in bringing encouragement and support for my ideas and projects. Tango community atmosphere which prevailed on the dance floor and beyond that is precisely what I care about most. It is not hard to do a marathon - find a room, invite DJs, do event on FB and enter the account number.
But how to create just such an atmosphere as there was in Szczyrk - something elusive, difficult to describe the "spirit of the tango" which unfamiliar people has created a group of friends - it's a very big challenge and indescribably difficult thing. I know it did!
You left Szczyrk with a pain that marathon is already ended, with sore feet, which testifies that you;ve danced for four days till you drop. Your piece of heart left with me, and it is good.
This means, that you will return next year. Next IV Edition Beskid Tango Marathon since Friday 05 January 2018.
Thank Tomek, Janek and Wiesiu for the first photos of Marathon and beautiful entries to all of you. Here is the link to the official marathon images that prepared our tango friend Sona Komárková - Sonu thanks for the beautiful photos! 

Pictures from the Beskid Mountains Tango Marathon part I
Pictures from the Beskid Mountains Tango Maraton part II
Full report will prepare soon.
I also wish to thank all those who contributed to make this marathon georgeus:
- Hotel Orle Gniazdo for cooperation at every level: to Mrs Dorota Jakubiec of the department of marketing !, to Mr. Ryszard Prozner and Mr Krzysztof Wolski from the presence at the opening of the Marathon of hope for further fruitful cooperation, to the kitchen chef for great dishes and the whole team - receptionists and operating room for the invaluable assistance and the fulfillment of our wishes;
- The Mayor of the city Szczyrk for the patronage of our event and the presence of the official opening of the Marathon and an invitation of the highland band from the city of Szczyrk;
- Company Exclusive Party and Sebastian Duchnowiczowi for great sound and lighting dance halls and for the excellent cooperation and assistance in the organization of the Marathon;
- Many hanks to Marathon's TDJ's who prepared the music fulfilled my dream of a full dancing floor till the end of each morning and the last day! Special thanks to Lechosław Hojnacki, who patiently endured my wild ideas, corrected, helped me with all strength to support me always and everywhere :)
And, finally, to all my friends for their kindness and support.
Special thanks to my husband Christopher, for his simply hard work hand-in-hand and watch over everyone.
Huge abrazos to everyone!