Beskid Tango Maraton 2018 TDJ Dream Team

Z dumą przedstawiamy naszych TDJ'ów opiekujacych się muzyką podczas: / We proudly present our TDJs Dream Team who will take care of the music during:

Tanguero, TDJ. Kto zna Jonasa nie ma wątpliwości: Tango to jego absolutna pasja.
Cieszymy się na spotkanie z Jonasem, jego inspirującym wyborem wspaniałej muzyki zapewniajacej doskonaly nastrój tancerzom i porywajacej każdego na parkiet. Na naszym Maratonie zagra PO RAZ PIERWSZY. Absolutny hit tego Maratonu!
------------
Tanguero, TDJ. Who knows Jonas there is no doubt: Tango is his absolute passion. We are looking forward to meeting Jonas, his inspirational choice of great music for the perfect mood of the dancers and the thrill of everyone on the dance floor. On our Marathon he will play for THE FIRST TIME. Absolute hit of this Marathon!


Tanguero, TDJ , z pochodzenia Urugwajczyk, mieszkajacy na stałe w Buenos Aires (Argentyna). Muzyka którą zachwyca na milongach na całym świecie (ostatnie pól roku spędził we Włoszech oraz grając na stałe w Buenos Aires na: Milonga La Viruta, El Canning, PensaloBien, Gricel) to tradycja, grana z ogromną wirtuozerią i nie pozwalającą usiedzieć na miejcu. Absolutnie taneczna i energetyczna. Hit tego Maratonu - NIE DO PRZEGAPIENIA. Nasz Maraton gościć go będzie PO RAZ PIERWSZY.
==========
Tanguero, TDJ of Uruguayan origin, living permanently in Buenos Aires (Argentina). The music that impresses in milongas all over the world (last few months he spent in Italy and playing in Buenos Aires Milonga La Viruta, El Canning, PensaloBien, Gricel) is a tradition, played with great virtuosity and not sit still. Absolutely danceable and energetic. Hit of this Marathon is certainly NOT TO MISS IT!  Our Marathon will host  Daniel for THE FIRST TIME.


3. Arletta Sadowska i Mateusz Stach (Wrocław, PL) 
Każdy ich zna (jeśli nie to absolutnie powinien ich poznać). Są organizatorami i sercem Festiwalu Magia Tanga w Brzegu. Tangueros i TDJ'e. Oto co mówią o swojej muzyce: " Gramy sercem… Wspólnie wybieramy ulubione tanga i komponujemy z nich tandy, które są z reguły romantyczne i melodyjne. Ostatnio coraz wyraźniej skłaniamy się ku „Złotej Erze” doceniając wirtuozerię i bogactwo rytmu klasyków tanga, co daje możliwości arcyciekawej interpretacji tej muzyki na parkiecie. Naszym play listom nie brakuje jednak dynamiki i pazura. Największe spory pojawiają się przy doborze milong i walczyków (ponieważ tu lubimy zaszaleć i często proponujemy oryginalne utwory), te kłótnie często przeradzają się w próby udowodnienie, czy można to zatańczyć… Staramy się na tyle zróżnicować klimaty i nastroje muzyczne, aby zaspokoić wiele gustów i każdy mógł mieć satysfakcję z tańca"
Cieszymy się, że na naszym Maratonie zagrają PO RAZ PIERWSZY!
=======
Everyone knows them (unless absolutely you should know them). They are a great organizers and the heart of the Tango Magic Festival in Brzeg. Tangueros and TDJ's. Here is what they say about their music: " We play with our hearts… Together we choose our favourite tangos and create tandas, which are usually romantic and melodic. Recently we clearly swayed toward the “Golden Age” appreciating a virtuosity and richness of tango classics, which gives an opportunity to interpret music on the dance floor in an interesting way. Our playlists do not lack dynamics and temper. The biggest disagreements appear during the selection of milongas and waltzes (we like to get crazy and come up with quite original pieces). Those arguments often switch into determining whether it is possible to dance to it or not. We try our best to diversify climate and music moods to satisfy different tastes and allow everybody to obtain satisfaction from dancing." 
We are pleased that they will play on the Marathon FOR THE FIRST TIME!


4. Facundo Peñalva (ARG/PL)
Tango DJ, tanguero oraz instruktor tanga, prowadzący kursy tanga zarówno w Bielsku-Białej jak i w Krakowie gdzie aktualnie mieszka i prowadzi szkołę tanga Estudio Tango Arrabal.. Gra tradycyjną muzykę argentyńską, twierdząc, że tango argentyńskie nie wolno tańczyć do niczego innego- tango to tango i już! Jego muzyka to Muzyka przez duże M - prawdziwa, krwista, energetyczna, przejmujaca do szpiku kosci - tak tańczy się w Argentynie. Energia płynąca w jego żyłach przenosi się na parkiet, dając niepowtarzalną atmosferę, którą podkreśla jeszcze
wyśpiewując slowa swoich tang. Nie wolno przegapić jego występu na naszym Maratonie gdzie gra PO RAZ PIERWSZY!
===========
Tango DJ, tanguero and tango instructor, who teach tango courses both in Bielsko-Biala and Cracow, where he currently lives and teaches in his tango school  Estudio Tango Arrabal.He plays traditional Argentinean music, claiming that Argentine tango is not allowed to dance to anything else: tango is a tango nothing else! His music is Music by the big M - true, bloody, energetic, heartbreaking bones - so people dance in Argentina. The energy flowing into his veins moves to the dance floor, giving a unique atmosphere that he emphasizes while still singing during tanda. Do not miss his performance on our Marathon where he plays for the first time!

4. Lechosław Hojnacki (Bielsko-Biała, PL) (nick name:Tango Dealer)
Od 2003 roku związany z tangiem argentyńskim: i z tańcem, i z jego popularyzacją.
Jako T-DJ - był przez długi czas swojego tangowego dzieciństwa i wczesnej młodości nałogowym poszukiwaczem tangowych klimatów w muzyce wszelakiej (niekoniecznie tangowej). Dziś jest smakoszem klasycznego tanga. Jednak katastroficzne opowieści (rozsiewane przez niektórych ortodoksów) jakoby wszyscy mistrzowie tanga wyginęli wraz z końcem Złotej Ery - uważa za mocno przesadzone.
Dziś - w jego playlistach zawsze jest więcej niż jedna "tanda specjalna". Twierdzi, że zna przepis na kamień filozoficzny (czyli nietango, które wyciągnie na parkiet zatwardziałego tradycjonalistę).
Propaguje kontrowersyjną tezę, że"Di Sarli jak grał, to nie trzeszczał". W związku z tym gra tanga w większości pieczołowicie, osobiście odrestaurowane. Lechosław jako Bielszczanin, grał wielokrotnie na naszym Maratonie ale za to jak grał! Brawa po tandach i radość na twarzach tangueros były nagrodą za jego muzykę. Czekamy z niecierpliwością co nam zaserwuje w styczniu 2018!
==========
Since 2003 associated with the Argentine tango: dance and its popularization.
As T-DJ - he was for a long time of his tango childhood and early youth, a compulsive seeker of tango music in all manner and all climates (not necessarily tango). Today is a foodie of the classic tango. However, catastrophic stories (disseminated by some orthodox), that all masters of tango supposedly extinct at the end of the Golden Age - considers exaggerated. Today - in his playlists is always more than one "tanda special." He claims to know the recipe for a philosophic stone (that is a nontango which will pull the hardened traditionalist into the dancing floor). He propagates the controversial thesis that "Di Sarli was not cracking as he played." Therefore, he mostly plays tango meticulously, personally restored.
Lechosław as Bielsko-Biała resident, played many times on our Marathon but how he played! The applause after tandas and the joy of the faces of the tangueros were the rewards for his music. We are looking forward for his music in January 2018!5. Katharina Gewert (DE) 
Kasia pisze o sobie: "Jestem zakochana w muzyce, tango argentyńskie jest dla mnie bardzo bliskie". Jest obecnie jedną z najbardziej docenianych TDJ’ek 2017 roku. Często obecna na niemieckich milongach, znana jest z energii którą kreuje podczas milong (z jej udziałem jako TDJ’ki). Uważna i wrażliwa na gusta i pragnienia tancerzy z którą lubi wchodzić w interakcje potrzebną do stymulacji nastroju milongi.

Kasia is writing about herself:" I am a music lover and particularly of tango music". She is well soon become one appreciated tdj since 2017. Often present in the german milongas. She is known for the energy that she succeeds in creating in her evenings. Careful and sensitive to the tastes and desires of the dancer with which she loves to interact and that are inspiration and essential stimulus during the milonga.