Warsztaty w Bielsku-Białej - czerwiec

CZERWIEC/JUNE
Doskonale znana na świecie para instruktorska
GAIA PISAURO & LEANDRO FURLAN (Włochy/Argentyna/obecnie Berlin (DE), poprowadzi warsztaty piątek-sobota-niedziela (01-03 czerwca)  podczas Festiwalu Vamos Corazon Tango Fiesta Festival w Bielsku-Białej
Taniec jakiego uczą i jaki prezentują Gaia i Leandro, jest pełen dynamiki i emocji. Łączą w nim klasyczne i nowoczesne elementy tanga argentyńskiego. Cechuje go spontaniczność, a ruch jest naturalny i improwizowany. Tak tańczą.

Detale cenowe i tematy zajęć:
WARSZTATY FULLPASS 3 DNI (9 h) 300 PLN (33,3 PLN/h)
HARMONOGRAM:
PIĄTEK, 1 czerwca
Warsztaty BLOK 1 (1,5 h) 60 PLN (kupiony osobno, nie w fullpassie, w miarę wolnych miejsc)
18.30 -20:00: Temat: zmieniając kierunki w tangowalcu

17:00 -21:00 Popołudniowa milonga
21:00 -2:00 Milonga wieczorna

SOBOTA, 2 czerwca
Warsztaty BLOK 2 – 160 PLN (4,5 h, trzy zajęcia po 1,5 h) (kupione osobno, nie w fullpasie, w miarę wolnych miejsc), każdy blok 60 PN
11.00 - 12.30 El Abrazo (objęcie) i różne możliwości chodzenia (technika i połączenie)
12.45 - 14.15 Ruch spiralny (pivoty, ochos, zmiana kierunków)

14:15 – 15:30 przerwa na lunch

15:30 – 17:00 MULINETES w obu kierunkach

17:00 -21:00 Popołudniowa milonga
21:00 -2:00 GALA MILONGA Z KONCERTEM I POKAZEM

NIEDZIELA 3 czerwca
Warsztaty BLOK 3 TECHNIKA, 60 PLN (kupione osobno, nie w fullpasie, w miarę wolnych miejsc)
11.30 - 13.00 Technika kobieca i męska (w parach) Temat: wolne nogi: boleos, enrosque...
Warsztaty BLOK 4, 60 PLN
13.15 - 14.45 sacadas vs ganchos. ... gdzie jest noga stojąca?

17:00 - 21:00 Popołudniowa milonga z muzyką na żywo Orquesta Pasional (Moskwa, Rosja). Wejściówki dla tych co nie mają Biletu Festiwalowego 40 PLN
21:00 - 2:00 Milonga wieczorna

MIEJSCE:
# GDZIE BĘDĄ MILONGI- METRUM JAZZ CLUB, klub jazzowy z doskonałą akustyką I świetnym, drewnianym parkietem. Partyzantów 22, Bielsko-Biała.
# GDZIE BĘDĄ WARSZTATY: Wyższa Szkoła im.Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała. ogromna aula, drewniany parkiet. 
===========================

Well known to the world a couple of instructors
GAIA PISAURO & LEANDRO  FURLAN (Italy / Argentina / current Berlin (DE), will lead a workshop Friday-Saturday-Sunday (01-03 June).
Dance what they teach and what presents Gaia and Leandro, is full of dynamics and emotion. They combine the classic and modern elements of tango. it is characterized by spontaneity, and the movement is natural and improvised. Here is their dance.
Details and pricing:
WORKSHOP Fullpass 3 days (9 h) 300 PLN (around 75 EUR) (33.3 PLN / h)
TIMETABLE:
FRIDAY, June 1st,
Workshop 1 BLOCK (1.5 h) 60 PLN (bought separately, not in fullpassie, as vacancies)
18.30 -20: 00: Topic: changing trends in tangowalcu

17:00 -21: 00 Afternoon milonga
21 : 00 -2: 00 Milonga evening Saturday, 
June 2nd Workshop BLOCK 2 - 160 PLN (4.5 h, the three classes of 1.5 h) (purchased separately, not in a fullpass, as vacancies), each block 60 PN 
11.00 - 12.30 El Abrazo (embrace) and the various possibilities of walking (and connection technology)
 12.45 - 14.15 Movement spiral (pivoty, Ochos, changing directions) 
14:15 - 15:30 lunch break 
15:30 - 17:00 in both MULINETES directions 

(17:00 -21: 00 Afternoon milonga)

21:00 -2: 00 MILONGA With GALA CONCERT AND SHOW SUNDAY 

June 3rd Workshop 3 BLOCK TECHNIQUE, 60 PLN (bought separately, not in fullpasie, as vacancies)
11.30 - 13.00 Technique for men and women (in pairs) Subject: free legs: boleos, enrosque ... 
Workshop BLOCK 4 , 60 PLN
13.15 - 14.45 sacadas vs ganchos. ... where is the standing leg?
( 17:00 - 21:00 Afternoon milonga with live music Orquesta Pasional (Moscow, Russia).
 Passes for those who do not have the Festival Ticket PLN 40 
21:00 - 2:00 Night Milonga 
 PLACE WHERE WILL be the milonga - METRUM JAZZ CLUB, a jazz club with excellent acoustics and a great wooden floors. Partyzantów 22 Bielsko-Biala.

KWIECIEŃ 2018
english version below

Słyszeliście o GYROKINESIS? Rewelacyjna posturalna metoda Gyrokinesis i technika tanga: w stronę elegancji, większej przyjemności i zdrowia. Tak tą metodę pracy nad świadomością ciała opisuje Ula Wojtkowiak, JEDYNA OSOBA która takie warsztaty w Polsce prowadzi.
Po raz pierwszy poprowadzi je w Bielsku-Białej 21/22 KWIETNIA 2018 (sobota/niedziela) a także TECHNIKĘ TANGA DLA KOBIET.

==============
"Gyrokinesis opiera się na pracy nad stawami oraz mięśniami środkowej części ciała w celu zwiększenia elastyczności kręgosłupa, likwidacji napięcia, dotlenienia ciała, zwiększenia siły. Gyrokinesis gwarantuje lepsze samopoczucie, poprawną postawę ciała, jego większą jędrność, odpowiednie oddychanie, sprawniejszy metabolizm,wewnętrzny spokój i lepsze dotlenienie tkanek"
=============
Wystarczy aby Was zainteresować? No to zapraszamy do Bielska-Białej na dwa dni ze świadomości ciała z Ulą :
w sobotę 21 kwietnia na:

zajęcia z Gyrokinesis 2 godz (14:00 - 16:00) - dla wszystkich (kobiet i mężczyzn) CENA: 60 PLN/osobę1,5 h technika dla kobiet (16:30- 18:00)

CENA: 40 PLN/osobęoraz w niedzielę 22 kwietnia na

1,5h trening Gyrokinesis z rana 11:00-12:30 dla wszystkich (kobiet i mężczyzn aby rozruszać kręgosłup i utrwalić ćwiczenia) CENA: 40 PLN

CENA ZA GYROKINESIS W PAKIECIE (za dwa dni sobota + niedziela): 90 PLN

CENA ZA WSZYSTKO Z TECHNIKĄ: 110 PLN
==============
Aby sobota była w pełni tangowa, zapraszamy w sobotni wieczór 21 kwietnia na Milongę do naszej niezrównanej Ristorante Sicilia (Piłsudskiego 7) ze wspaniałą obsługą, dobrym włoskim jedzeniem i niezłym prosecco.
Jak zawsze w godzinach: 20:00-24:00.
Osobne wydarzenie wkrótce.
=============
Teraz kilka słów o NASZEJ TRENERCE:
ULA WOJTKOWIAK jest tancerką i instruktorką tanga argentyńskiego.
Ponadto jest certyfikowanym trenerem nowatorskiej metody pracy z ciałem GYROKINESIS®, jest aktorką i muzykiem.
Ukończyła Akademię Teatralną DAMU w Pradze, Uniwersytet Jagielloński na kierunku wiedza o teatrze oraz Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice.
Pracowała jako tancerka i aktorka w Teatro dell’Opera, w Operze Narodowej w Rzymie. Współpracuje z wieloma „maestros“ tanga argentyńskiego oraz z osteopatami i fizjoterapeutami.
Przy swoim profesjonalnym przygotowaniu kładzie ogromny nacisk na świadomość ciała, prawidłową posturę, doskonalenie wrażliwości muzycznej i ruchowej.
================
Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń na adres: anna.pietruszewska@gmail.com
Wpłaty:
Raiffeisen Bank:
No: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
Fundacja Bielsko-Biała Tango
E.Zajączka 14
43-309 Bielsko-Biała
============
Gdyby ktoś potrzebował dodatkowe informacje, proszę dzwonić:: +48 601 461 366
Anna Pietruszewska
===================================================
Have you heard about GYROKINESIS? Amazing postural method of Gyrokinesis and tango technique: towards elegance, greater pleasure and health. This method of work on body awareness is described by Ula Wojtkowiak. THE ONLY PERSON that conducts such workshops in Poland.
For the first time, she will lead them in Bielsko 21/22 APRIL 2018 (Saturday / Sunday) and also TANGO TECHNIQUE FOR WOMEN.

==============
"Gyrokinesis is based on work on the joints and muscles of the middle part of the body to increase flexibility of the spine, eliminate tension, oxygenate the body, increase strength. Gyrokinesis guarantees a better frame of mind, correct posture, greater firmness, adequate breathing, more efficient metabolism, inner peace and better oxygenation of tissues "
=============
Is it enough to interest you? Well, we invite you to Bielsko-Biała for two days from the consciousness of the body with Ula:
on Saturday, April 21st:
classes with Gyrokinesis 2 hours (14:00 - 16:00) - for everyone (women and men)

PRICE: 60 PLN / person
plus
1.5 h technique for women (16: 30- 18:00)

PRICE: 40 PLN / person

on Sunday, April 22nd

1.5 Gyrokinesis training from 11: 00-12: 30 for everyone (women and men to move the spine and consolidate the exercises) PRICE: 40 PLN

PRICE FOR THE WHOLE PACKAGE GYROKINESIS (Saturday+Sunday) 90 PLN

PRICE FOR EVERYTHING (WITH TECHNIQUE) 110 PLN
==============
For Saturday to be fully of tango, we invite you on Saturday evening April 21st to Milonga to our unmatched Ristorante Sicilia (Piłsudskiego 7) with great service, good Italian food and good prosecco.
As always, between: 20:00 and 24:00.
Separate event soon.
=============
Now a few words about OUR COACH:
ULA WOJTKOWIAK is a dancer and instructor of Argentinean tango.
In addition, she is a certificated trainer of the innovative method of working with the body of GYROKINESIS®, she is an actress and a musician.
She graduated from the DAMU Theater Academy in Prague, the Jagiellonian University in the field of knowledge about the theater and the Gardzienice Theater Practices Academy.
She worked as a dancer and actress at the Teatro dell'Opera, at the National Opera in Rome. He works with many Argentinian tango maestros as well as with osteopaths and physiotherapists.
With his professional preparation, he puts a great emphasis on body awareness, correct posture, improvement of music and movement sensitivity.
================
The number of places is limited.
Decides the order of applications to the address: anna.pietruszewska@gmail.com
payments:
Raiffeisen Bank:
No: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
The Bielsko-Biała Tango Foundation
E. Zajączka 14
43-309 Bielsko-Biała
============
If anyone needs additional information, please call: +48 601 461 366
Anna Pietruszewska