Statut


                                                                                  STATUT FUNDACJI
                                                                               BIELSKO-BIAŁA TANGO


                                                               Rozdział I. Postanowienia ogólne
                                                                                              §1.
Fundacja pod nazwą „FUNDACJA BIELSKO-BIAŁA TANGO” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Pietruszewskiego zamieszkałego pod adresem: 43-309 Bielsko-Biała, Edwarda Zajączka 14, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 8 września 2015r., sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Kaczmarczyk w jej Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej za numerem Rep. A.Nr 10563/2015 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
                                                                                              § 2.
1. Siedzibą Fundacji jest Bielsko-Biała.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, taneczne kluby sportowe, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
3) Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby.
4) Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
                                                                                              § 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

                                                                                              §4.
Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
                                                                                              § 5.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                                                               Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji
                                                                                              § 6.
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:

a)       celem działania Fundacji jest działalność kulturalna, społeczna, informacyjna, naukowa i oświatowa na rzecz wspierania i rozwoju kultury w Polsce oraz kultury tanga argentyńskiego;
b)       propagowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury tanga argentyńskiego,
c)       propagowanie, wspieranie i upowszechnianie nauki tanga argentyńskiego,
d)       wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, edukacyjno-kulturalnych oraz kulturalnych mających na celu rozwój kultury tanga argentyńskiego,
e)       przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym młodzieży,
f)        aktywizacja młodzieży oraz edukowanie młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie tanga argentyńskiego,
g)       promocja oraz organizacja wolontariatu związanego z organizowanymi przedsięwzięciami,
h)       działanie na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych oraz prowadzenie klubów sportowych. 
i)        przekazywanie wiedzy i wymiana doświadczeń osób profesjonalnie związanych ze środowiskami kultury ze szczególnym uwzględnieniem tanga argentyńskiego,
j)        propagowanie pozytywnego wpływu kultury na integrację społeczną i budowanie pozytywnych relacji pomiędzy wszystkimi członkami społeczeństwa, niezależnie od ich statusu społecznego, materialnego czy też ze względu na rasę, pochodzenie czy wyznawaną religię.

                                                                                                              § 7 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)       Organizację koncertów, spotkań, warsztatów, kursów tanga, maratonów tanga, pokazów, sympozjów, wystaw,  imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
b)       Organizowanie kampanii medialnych, projekcji filmowych oraz multimedialnych , warsztatów i kursów multimedialnych dotyczących tanga argentyńskiego, konkursów tanga argentyńskiego a także wspieranie szkół oraz klubów tanga argentyńskiego w naborze, kształceniu oraz rozwijaniu kadry uczącej tanga argentyńskiego, prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej tanga.
c)       Organizowanie i udział w innych inicjatywach społecznych zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
d)       Organizowanie współpracy między artystami i twórcami z różnych dziedzin, organizowanie współpracy międzynarodowej ze szkołami, klubami oraz tancerzami tanga argentyńskiego, utworzenie i obsługę funduszu stypendialnego dla tancerzy oraz nauczycieli tanga argentyńskiego,
e)         niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
f)         organizację wypoczynku dla różnych grup wiekowych, szkoleń w zakresie nauki tanga;
g)        prowadzenie działalności wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu;
h)       zrzeszanie wolontariuszy wspierających działalność Fundacji oraz organizowanie zajęć dla wolontariuszy;
i)          organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować tango argentyńskie i jego nauczanie;
j)          dofinansowywanie i pomoc w zakresie organizacji czasu wolnego w domach opieki społecznej, domach dziecka, domach spokojnej starości, domach seniorów i innych tego typu placówkach;
k)        organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla osób w każdej grupie wiekowej;
l)          organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
m)      organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;
n)       upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
o)        organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
p)        organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji;

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie  wszystkich działań wymienionych  w paragrafie 7 statutu.

                                                                                                              § 8.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.
                                                                              Rozdział III. Majątek fundacji
                                                                                                              §9.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 PLN przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę w wysokości  
1000 PLN.
                                                                                                              § 10.
1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 5% jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości.
                                                                                                              § 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
                                                                                                              § 12.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,
3) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat,
kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

                                                                                             
                                                                                                              § 13.
1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
                                                                                                              §14.
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi").
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
                                                                              Rozdział IV. Organy fundacji
                                                                                                              § 15.
Organy Fundacji to:
2. Zarząd Fundacji.

                                                                              Rozdział V. Zarząd Fundacji
                                                                                                              § 16.
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków i jest powoływany przez Fundatora na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
5. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

                                                                                                              § 17.
1. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
                                                                                                              § 18.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Fundatorowi do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
                                                                                              §19.
W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
                                                                                              § 20.
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
                                                                                              § 21.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą przez Fundatora.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
                                                                                              § 22.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

                                                                              Rozdział VI. Działalność gospodarcza
                                                                                              § 23.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
                                                                                              § 24.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1.        Działalność zwiazaną z wystawianiem przedstawień artystycznych – (PKD 90.01.Z)
2.        Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - (PKD 90.02.Z)
3.        Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana – (PKD 74.90.Z)
4.        Działalność wydawnicza - (PKD 18.12.Z)
5.        Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
6.       Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – (PKD 82.30.Z)
7.       Wynajem i zarządzanie nieruchomościami wlasnymi i dzierżawionymi – (PKD 68.20.Z)
8.       Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej nie sklasyfikowana – (PKD79.90.Z)
9.       Pozostała działalnośc rozrywkowa i rekreacyjna – (PKD 93.29.Z)
10.   Działalnośc wspomagająca edukację (PKD 58.52.Z)
11.   Pozostała działalnośc wydawnicza (PKD 85.52.Z)
12.   Pozostałe formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
13.  Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach wyrobów z logo Fundacji (PKD 47.8)

                                                                                              Rozdział VII. Zmiana Statutu
                                                                                                              § 25.
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.
                                                                                              Rozdział VIII. Zmiana celu Fundacji
                                                                                                              § 26.
Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

                                                                                              Rozdział IX. Połączenie Fundacji
                                                                                                              § 27.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
                                                                                                              § 28.
Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

                                                                                              Rozdział X. Likwidacja Fundacji

                                                                                                              § 29.
Fundacja ulega likwidacji na wniosek Fundatora.

                                                                                                              § 30.
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.
                                                                                              ROZDZIAŁ XI. Postanowienia końcowe

                                                                                                              § 31.

Zarząd Fundacji składa Fundatorowi, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

                                                                                                              § 32.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.