Tango Under Sails June, 2018


FINITO!
Było cudnie. Fantastycznie. Uzbierała się niesamowita grupa ludzi. wielkich indywidualności, którzy stworzyli niepowtarzalną atmosferę luzu, zabawy i wspólnoty. Mieszkanie na jachtach, tango wieczorem i żeglowanie w dzień w takiej grupie, stworzyło genialne tangowo-żeglarskie wakacje.
Tango Pod Żaglami to niesamowita przygoda i piękny sposób na tango i coś zupełnie innego, żagle. Choć to połączenie wydaje się dziwne, przez trzy lata działało w doskonały sposób łącząc wszystko w jedną genialną imprezę.
Zdjęcia autorstwa Małgorzaty Skoczylas i wszystkie inne uzbierane od uczestników pokazują to dobitnie. Tu Album Anny PietruszewskiejZapraszamy za rok! daty podamy wkrótce. Z pewnością będzie inaczej ale równie energetycznie i cudownie.

ARCHIWUM3-cia edycja Tango Pod Żaglami 2018
Rejestracja
START:16 czerwca 2018, godz. 15:00 (Ryn)
KONIEC: 23 czerwca 2018, godz.12:00 (Gizycko)
MIEJSCE: Wielkie Jeziora Mazurskie (Ryn-Mikołajki-Giżycko)
Tango pod żaglami, to tygodniowa impreza na Mazurach: żagle w dzień i tango w nocy w eleganckich restauracjach hotelowych i zamkowych (Zamek w Rynie, Hotel Amax) oraz warsztaty tanga.===============
CENA:

  •  1450 PLN/OSOBĘ Tango Pod Żaglami, w cenę wliczone jest: 7 dni mieszkanie na komfortowym jachcie, 7 gorących kolacji (po nich słodki bufet, woda, kawa, herbata) kończących się 7 milongami z naszymi instruktorami (Facundo Penalva & Ania Sieprawska) super atmosfera wspólnej zabawy tangowej i żeglarskiej;
  •  WARSZTATY 17-21.06  * 80 PLN /osobę (dla uczestników TPŻ), * 150 PLN/osobę dla pozostałych. Jednorazowe wejście na warsztaty 30 PLN/osobę.  Prowadzą instruktorzy: FACUNDO PENALVA (Arg) & ANNA SIEPRAWSKA (KRK)
(można wykupić te dwa pakiety niezależnie od siebie, przy pakiecie TYLKO warsztaty nie są wliczone noclegi, możliwe na jachcie lub w hotelu do uzgodnienia z organizatorem).
Aby zapewnić sobie udział w Tangu Pod Żaglami, konieczna jest ZALICZKA do końca kwietnia w wysokości 250 PLN, pozostałą kwotę (można w dwóch ratach po 600 PLN) do 03 czerwca 2018.
Warsztaty płatne w pełnej wysokości.

=================
Koszty dodatkowe które pokrywają uczestnicy: postoje jachtu przy kei, prysznice, toalety, własne śniadania, napoje). Na jachcie są: naczynia, garnki, kuchnia gazowa, woda bieżąca w zbiornikach.
=================
PLAN:
*16.06 (sobota) Pierwsza noc w Ekomarinie (Ryn)
Można mustrować się na jachtach od godziny 15:00. Obok zdjęcie jeziora Ryńskiego z Ekomariną po lewej stronie.
Czas wolny (żeglowanie jak najbardziej polecane!) do godziny:
19:00 KOLACJA NA ZAMKU
a potem
20:00 - 2:00 GRAN MILONGA w Zamku Krzyżackim w Rynie

* 17.06 (niedziela) RYN-MIKOŁAJKI (Hotel AMAX) żeglujemy na jachtach klasy Antila (około 8 m długości) z zamykanymi kabinami i wszelkimi wygodami jak lodówka, radio, telewizor.
Cumowanie przy pomoście Hotelu Amax gdzie stoimy 4 dni do czwartku 21.06. Cena za postój obejmująca postój jachtu przy kei oraz użytkowanie wszystkich obiektów Hotelu Amax (basen wewnętrzny z sauną, basen zewnętrzny, ogród z leżakami, toalety, prysznice (bez żadnych ograniczeń) to 40 zł/osobę/dzień.
===============
Tu, w sali z drewnianym parkietem, odbędą się 

WARSZTATY TANGA Z FACUNDO PENALVA & ANNĄ SIEPRAWSKĄ. 
Cztery dni: niedziela 17.06, poniedziałek 18.06, wtorek 19.06 oraz środa 20.06.
CZAS: 16:30-18:00
Tematy warsztatów:
"No hay tierra como la mia" milonga 
"Verdemar" Ruch melodyczny,
"Mañana zarpa un barco", Ruchy spiralne,
"Bajo el cielo azul" Vals 
==================
Inne aktywności to lekcje Aquatango prowadzone przez Facundo Penalva 

Dla spragnionych żeglowania pozostawiamy opcję wypraw na Śniardwy i okoliczne jeziora.

* 21.06 (CZWARTEK) KANAŁ KULA (JEZIORO BOCZNE)
Przygotowaliśmy po raz pierwszy żeglarski chrzest i wieczór przy ognisku.
W tym dniu nie tańczymy tanga w żadnej restauracji - stoimy na tzw "bindudze" czyli leśnej przystani przy pomoście. Kąpiel w jeziorze, piaszczysta plaża obok...
*22.06 Giżycko (EKOMARINA) projekt pod nazwą "Tango Spotyka Szanty" z koncertem zespołu szantowego "Jolly Roger" i pokazem tanga i milongą.
Potem przenosimy się do Hotelu Tajty na kolację i KAPITAŃSKĄ MILONGĘ z pokazem.
* 23.06 (sobota) do 11:00  zwrot jachtów w SYGNET JACHT CHARTER (jezioro Tajty, vis a vis Hotelu Tajty)
======== 
Jachty prowadzą sternicy z uprawnieniami, więc wiedza żeglarska nie jest konieczna.
Konieczne jest za to:
- duży luz i dystans do siebie i otoczenia
- fizyczna sprawność (przewidujemy warsztaty tanga oraz lekcje aqua tango)
- duża dawka humoru i radości życia (jak nie macie, to Wam pomożemy w jej odzyskanie)
 Zapraszamy także gości na każdy wieczór na Milongi , niezależnie od naszego rejsu :)
====================
Poniżej prezentujemy dwa albumy zdjęć z roku 2017:
TANGO UNDER SAILS zrobione przez Joerga Haubnera (Drezno, Niemcy)
TANGO POD ŻAGLAMI zdjęcia zebrane od uczestników
Poniżej link do filmów:
1. z pokazu w Hotelu Tajty Giżycko)
2. Spontan koncert Facundo Penalva w Marinie Millenium
3. Wojtek Jankuniec Trio w Marinie Millenium
--------------------------------- 
START: June 16, 2018, at 15:00 RYN
END: June 23, 2018, 12: 00 GIŻYCKO
PLACE: Great Masurian Lakes (Ryn-Mikołajki-Ruciane-Giżycko)
Tango under sail, consists of sailing during the day and dancing tango in the evenings in elegant hotel and castle restaurants (Castle in Ryn, Hotel Amax) on everyday, evening milongas in the most beautiful places in Masuria.
===============
PRICE:
* 1450 PLN / PERSON for Tango Under Sails
the price includes: 7 days &nights on a comfortable yacht, 7 hot dinners (after them a sweet buffet, water, coffee, tea) ending with 7 milongas with our instructors (Facundo Penalva & Ania Sieprawska) a great atmosphere of tango and sailing together.

WORKSHOPS:
* PLN 80 / person (for TUS participants) PLN 150 / person for the other, for WORKSHOPS 17-21.06 Lead instructors: FACUNDO PENALVA (Arg) & ANNA SIEPRAWSKA (KRK,PL)
(you can buy these two packages independently of each other, with the package ONLY workshops are not included accommodation, possible on a yacht or hotel to be agreed with the organizer).
In order to secure your participation in the Tang Sail, it is necessary to pay PLN 250 for the end of April, the remaining amount (you can pay in two installments of PLN 600) until June 3, 2018.
=================
Additional costs covered by the participants: boat stops at the quay, showers, toilets, own breakfasts, drinks). On the yacht are: dishes, pots, gas kitchen, running water in tanks.
=================
PLAN:
* 16.06 (Saturday) The first night in Ekomarina (Ryn)
You can go to the yachts from 15:00.
Free time (sailing recommended the most!)
19:00, DINNER ON THE CASTLE
and then
20:00 - 2:00 GRAN MILONGA in the Teutonic Castle in Ryn
* 17.06 (Sunday) MIKOŁAJKI (Hotel AMAX) till  we sail on Antila class yachts (about 8 m in length) with lockable cabins and all comforts like a refrigerator, radio, TV.
Mooring at the Amax Hotel pier where we stand 4 days. The price for a stopover including a yacht stand at the quay and use of all facilities of the Amax Hotel (indoor pool with sauna, outdoor pool, garden with sun loungers, toilets, showers - without any restrictions) is PLN 40 / person / day.
===============
Here, in a room with a wooden dance floor, there will be a TANGO WORKSHOPS WITH FACUNDO PENALVA & ANN SIEPRAWSKA.

 Four days: Sunday 17.06, Monday 18.06, Thuesday, Wednesday 20.06.

Workshop topics:
"No hay tierra como la mia" milonga
"Verdemar" Melodic movement,
"Mañana zarpa un barco", Spiral movements,
"Bajo elie celiel azul" Vals.
==================
Other activities are Aquatango lessons conducted by Facundo Penalva and for thosewho is seeking a sailing, we leave the option of expeditions to Sniardwy and the surrounding lakes.

* 21.06 (THURSDAY) KULA CHANNEL
We prepared for the first time a sailing baptism and an evening at the campfire with guitars and a harmonica.
On this day, we do not dance tango in any restaurant - we stand on the so-called "bindudze" or forest harbor at the pier. A bath in the lake, a sandy beach next to ...

* 22.06 Giżycko (EKOMARINA) project under the name "Tango meets Szanty" with a concert of the shanty band "Jolly Roger" and a show of tango and milonga.
Then we move to the Tajty Hotel for dinner and CAPTAIN MILONG with a show.

* 23.06 (Saturday) to 11:00 return of yachts in SYGNET JACHT CHARTER (lake Tajty, vis a vis Hotel Tajty)
========
Yachts leads skippers with privileges, so sailing knowledge is not necessary.
It is necessary for this:
- large clearance and distance to each other and the surroundings
- physical fitness (we anticipate tango workshops and aqua tango lessons)
- a large dose of humor and joy of life (if you do not have it, we will help you recover it)
We predict 5 yachts max 8 people so it will be with whom to dance on milongas. We also invite guests for every evening on Milonga, regardless of our trip :)
====================
Below are two photo albums from 2017:
TANGO UNDER SAILS taken by Joerg Haubner (Dresden, Germany)
TANGO UNDER SAILS photos collected from participants
Below is a link to the videos:
1. from the show at Tajty Hotel in Giżycko)
2. Spontaneous concert of Facundo Penalva in Marina Millenium
3. Wojtek Jankuniec concert Trio in Marina Millenium