Tango Under Sails June, 2018

START:16 czerwca 2018, godz. 15:00 
KONIEC: 23 czerwca 2018, godz.12:00.
MIEJSCE: Wielkie Jeziora Mazurskie (Ryn-Mikołajki-Giżycko)

Tango pod żaglami, polega na żeglowaniu w dzień i tańczeniu tanga wieczorami w eleganckich restauracjach hotelowych i zamkowych (Zamek w Rynie, Hotel Amax) na codziennych, wieczornych milongach w najpiękniejszych miejscach na Mazurach.

===============
CENA:
# 1450,- PLN /OSOBĘ Tango Pod Żaglami
w cenę wliczone jest: 7 dni mieszkanie na komfortowym jachcie, 7 gorących kolacji (po nich słodki bufet, woda, kawa, herbata) kończących się 7 milongami z najlepszymi instruktorami, super atmosfera wspólnej zabawy tangowej i żeglarskiej.
# 250 PLN /osobę WARSZTATY 17-21.06 Z GAIĄ PIASURO & LEANDRO FURLANEM ORAZ FACUNDO PENALVA & ANNA SIEPRAWSKA.
(można wykupić te dwa pakiety niezależnie od siebie, przy pakiecie TYLKO warsztaty nie są wliczone noclegi, możliwe na jachcie lub w hotelu do uzgodnienia z organizatorem).


Aby zapewnić sobie udział w Tangu Pod Żaglami, konieczna jest ZALICZKA do końca kwietnia w wysokości 250 PLN, pozostałą kwotę (można w dwóch ratach po 600 PLN) do 03 czerwca 2018.

Warsztaty płatne w pełnej wysokości 250 PLN (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń).
=================
Koszty dodatkowe które pokrywają uczestnicy: postoje jachtu przy kei, zależna od ilości ludzi na jachcie (bo cena jest za jacht) prysznice, toalety-to ok 100 zł/osobę za tydzień, własne śniadania, napoje). Na jachcie są: naczynia, garnki, kuchnia gazowa, woda bieżąca w zbiornikach. 
=================
PLAN:

# 16.06 (sobota) Pierwszą noc stoimy w Ekomarinie (Ryn)
Można mustrować się na jachtach od godziny 15:00. Czas wolny (żeglowanie jak najbardziej polecane!) do godziny:
19:00 KOLACJA NA ZAMKU
a potem
20:00 - 2:00 GRAN MILONGA w Zamku Krzyżackim w Rynie

# 17.06 (niedziela) RYN-MIKOŁAJKI (Hotel AMAX) żeglujemy na jachtach klasy Antila (około 8 m długości) z zamykanymi kabinami i wszelkimi wygodami jak lodówka, radio, telewizor.
Cumujemy przy pomoście Hotelu Amax gdzie stoimy 4 dni do czwartku 21.06.
===============
Tam będziemy prowadzić 17-21.06 WARSZTATY TANGA Z GAIĄ PISAURO & LEANDRO FURLANEM, druga para instruktorska to FACUNDO PENALVA & ANNA SIEPRAWSKA.
Miejsce: Hotel Amax Mikołajki. Łącznie 9 godzin zajęć:

Tematy:

  •  "No hay tierra como la mia" milonga I & II, 
  •  "Verdemar" Ruch melodyczny
  •   "Mañana zarpa un barco", Ruchy spiralne,
  • "Bajo el cielo azul" Vals I i II.
==================
Inne aktywności: 
lekcje Aquatango a dla spragnionych żeglowania pozostawiamy opcję wypraw na Śniardwy i okoliczne jeziora (w tym regaty)
# 21.06 (CZWARTEK) Hotel AMAX (Mikołajki)- kanał Kula 
Przygotowaliśmy po raz pierwszy żeglarski chrzest i wieczór przy ognisku z gitarami, harmonijką i inne. W tym dniu nie tańczymy tanga w żadnej restauracji - stoimy na tzw "bindudze" czyli leśnej przystani przy pomoście. Kąpiel w jeziorze, piaszczysta plaża obok...
# 22.06 Giżycko (EKOMARINA) projekt pod nazwą "Tango i Szanty" z koncertem zespołu szantowego "Jolly Roger" i pokazem tanga. Potem przenosimy się do Hotelu Tajty na kolację i KAPITAŃSKĄ MILONGĘ z pokazem do rana.
# 23.06 (sobota) do 11:00 oddajemy jachty w SYGNET JACHT CHARTER (jezioro Tajty, vis a vis Hotelu Tajty)
========
Jachty prowadzą sternicy z uprawnieniami, więc wiedza żeglarska nie jest konieczna. 
Konieczne jest za to:
- duży luz i dystans do siebie i otoczenia
- fizyczna sprawność (przewidujemy warsztaty tanga oraz lekcje aqua tango)
- duża dawka humoru i radości życia (jak nie macie, to Wam pomożemy w jej odzyskanie)
Przewidujemy 6-7 jachtów max 8 osobowych więc będzie z kim tańczyć na milongach. Zapraszamy także gości na każdy wieczór na Milongi , niezależnie od naszego rejsu :)
====================
Poniżej prezentujemy dwa albumy zdjęć z roku 2017:
---------------------------------
ENGLISH VERSION
START: June 16th, 12:00
END: June 23rd, 12:00.
PLACE: Great Masurian Lakes (Castle in Ryn - Mikołajki-Giżycko)
Contrary to appearances, we do not dance on yachts, but in elegant hotels and castle restaurants (Castle in Ryn) on everyday, evening milongas in the most beautiful places in Masuria
PLAN:
# 16.06 (Saturday) The first night we stay in Ekomarin (Ryn)
You can board on yachts from 15:00.
Free time (sailing recommended the most!) up to :
19:00 DINNER
and then
20:00 - 2:00 GRAN MILONGA in the Teutonic Castle in Ryn
# 17.06 (Sunday) till 21.06 (THURSDAY) RYN-MIKOŁAJKI (AMAX) we sail on Antila class yachts (about 8 m long) with lockable cabins and all comforts like a refrigerator, radio, TV.
We moor by the Amax Hotel. There we stand four days untill Thursday 21st where will lead TANGO WORKSHOPS GAIA PISAURO & LEANDRO FURLAN, the second pair of instructors is FACUNDO PENALVA & ANNA SIEPRAWSKA.
Other activities like:
aquatango lessons and for those thirsty for sailing, we leave the option of expeditions to Śniardwy and the surrounding lakes (including regattas)
# 21.06 (THURSDAY) AMAX Hotel - Kula channel
We prepared for the first time a sailing baptism and an evening at the campfire with guitars, harmonica and others.
On this day, we do not dance tango in any restaurant - we stand on the so-called "binduga" or at the pier. A bath in the lake, a sandy beach next to it.
# 22.06 Giżycko (EKOMARINA) project under the name "Tango and Shanties" with a concert of the shanty band "Jolly Roger" and a show of tango. Then we move to the Tajty Hotel for dinner and a milonga with a show.
We are finishing the CAPTAIN MILONGA at Tajty Hotel until the morning.
# 23.06 (Saturday)11:00 we give yachts back at SYGNET JACHT CHARTER (lake Tajty, vis a vis Tajty Hotel)
=========
PRICE:
# 1450, - PLN / PERSON Tango Under Sails (360 EUR)
The price includes: 7 days stay on a comfortable yacht, 7 hot dinners ending with milongas with the best instructors, great atmosphere of tango and sailing together.
# 250 PLN / person (63 EUR) 17-21 of June WORKSHOP WITH GAIA PIASURO & LEANDRO FURLAN and FACUNDO PENALVA & ANNA SIEPRAWSKA (Kraków).
To ensure participation, it is necessary to make PREPAYMENT to the end of April in the amount of 250 PLN (the remaining amount can be in two parts of PLN 600) until June 3rd, 2018.
WORKSHOPS is FULLY PAID 250 PLN the order of applications is decisive for participation.
(you can buy these two packages independently of each other, with the package ONLY workshops are not included accommodation, possible on a yacht or hotel to be agreed with the organizer). 
Additional costs covered by the participants:
boat stops at the quay, depending on the number of people on the yacht, because the price is for a yacht, showers, toilets (it's about 100 PLN / per person per week) own breakfasts, drinks). On the yacht are: dishes, pots, gas kitchen, running water in tanks.

Yachts lead by certified skippers, so sailing knowledge is not necessary.
It is necessary for this:
- large clearance and distance to each other and the surroundings
- physical fitness (we anticipate tango workshops and aqua tango lessons, tai chi)
- a large dose of humor and joy of life (if you do not have it, we will help you recover it)
We expect 6-7 yachts max 8 people so it will be with whom to dance on milongas :)
We invite guests for every evening on Milonga, regardless of our cruise
A CRUISE WILL BE AWESOME!
Please find below two albums with pictures from 2017 year: