Gyrokinesis i technika tanga by Ula

english version below
Słyszeliście o GYROKINESIS? Rewelacyjna posturalna metoda Gyrokinesis i technika tanga: w stronę elegancji, większej przyjemności i zdrowia. Tak tą metodę pracy nad świadomością ciała opisuje Ula Wojtkowiak. JEDYNA OSOBA która takie warsztaty w Polsce prowadzi.

Po raz pierwszy poprowadzi je w Bielsku 21/22 KWIETNIA 2018 (sobota/niedziela) a także TECHNIKĘ TANGA DLA KOBIET.

==============
"Gyrokinesis opiera się na pracy nad stawami oraz mięśniami środkowej części ciała w celu zwiększenia elastyczności kręgosłupa, likwidacji napięcia, dotlenienia ciała, zwiększenia siły. Gyrokinesis gwarantuje lepsze samopoczucie, poprawną postawę ciała, jego większą jędrność, odpowiednie oddychanie, sprawniejszy metabolizm,wewnętrzny spokój i lepsze dotlenienie tkanek"
=============
Wystarczy aby Was zainteresować? No to zapraszamy do Bielska-Białej na dwa dni ze świadomości ciała z Ulą :
w sobotę 21 kwietnia na:
# zajęcia z Gyrokinesis 2 godz (14:00 - 16:00) - dla wszystkich (kobiet i mężczyzn)
CENA: 60 PLN/osobę
plus
# 1,5 technika dla kobiet (16:30- 18:00)
CENA: 40 PLN/osobę
oraz w niedzielę 22 kwietnia na
# 1,5 trening Gyrokinesis z rana 11:00-12:30 dla wszystkich (kobiet i mężczyzn aby rozruszać kręgosłup i utrwalić ćwiczenia)
CENA: 40 PLN


CENA ZA GYROKINESIS W PAKIECIE (za dwa dni sobota + niedziela): 90 PLN
CENA ZA WSZYSTKO Z TECHNIKĄ: 110 PLN
==============
Aby sobota była w pełni tangowa, zapraszamy w sobotni wieczór 21 kwietnia na Milongę do naszej niezrównanej Ristorante Sicilia (Piłsudskiego 7) ze wspaniałą obsługą, dobrym włoskim jedzeniem i niezłym prosecco.
Jak zawsze w godzinach: 20:00-24:00.
Osobne wydarzenie wkrótce.
=============
Teraz kilka słów o NASZEJ TRENERCE:
ULA WOJTKOWIAK jest tancerką i instruktorką tanga argentyńskiego.
Ponadto jest certyfikowanym trenerem nowatorskiej metody pracy z ciałem GYROKINESIS®, jest aktorką i muzykiem.
Ukończyła Akademię Teatralną DAMU w Pradze, Uniwersytet Jagielloński na kierunku wiedza o teatrze oraz Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice.
Pracowała jako tancerka i aktorka w Teatro dell’Opera, w Operze Narodowej w Rzymie. Współpracuje z wieloma „maestros“ tanga argentyńskiego oraz z osteopatami i fizjoterapeutami.
Przy swoim profesjonalnym przygotowaniu kładzie ogromny nacisk na świadomość ciała, prawidłową posturę, doskonalenie wrażliwości muzycznej i ruchowej.
================
Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń na adres: anna.pietruszewska@gmail.com
Wpłaty:
Raiffeisen Bank:
No: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
Fundacja Bielsko-Biała Tango
E.Zajączka 14
43-309 Bielsko-Biała
============
Gdyby ktoś potrzebował dodatkowe informacje, proszę dzwonić:: +48 601 461 366
Anna Pietruszewska
===================================================

Have you heard about GYROKINESIS? Amazing postural method of Gyrokinesis and tango technique: towards elegance, greater pleasure and health. This method of work on body awareness is described by Ula Wojtkowiak. THE ONLY PERSON that conducts such workshops in Poland.
For the first time, she will lead them in Bielsko 21/22 APRIL 2018 (Saturday / Sunday) and also TANGO TECHNIQUE FOR WOMEN.


==============
"Gyrokinesis is based on work on the joints and muscles of the middle part of the body to increase flexibility of the spine, eliminate tension, oxygenate the body, increase strength. Gyrokinesis guarantees a better frame of mind, correct posture, greater firmness, adequate breathing, more efficient metabolism, inner peace and better oxygenation of tissues "
=============
Is it enough to interest you? Well, we invite you to Bielsko-Biała for two days from the consciousness of the body with Ula:
1) on Saturday, April 21st:
# classes with Gyrokinesis 2 hours (14:00 - 16:00) - for everyone (women and men)
PRICE: 60 PLN / person
plus
# 1.5 technique for women (16: 30- 18:00)
PRICE: 40 PLN / person

2) on Sunday, April 22nd
# 1.5 Gyrokinesis training from 11: 00-12: 30 for everyone (women and men to move the spine and consolidate the exercises)
PRICE: 40 PLN


PRICE FOR THE WHOLE PACKAGE GYROKINESIS (Saturday+Sunday) 90 PLN
PRICE FOR EVERYTHING WITH TECHUNQUE 110 PLN
==============
For Saturday to be fully of tango, we invite you on Saturday evening April 21st to Milonga to our unmatched Ristorante Sicilia (Piłsudskiego 7) with great service, good Italian food and good prosecco.
As always, between: 20:00 and 24:00.
Separate event soon.
=============
Now a few words about OUR COACH:
ULA WOJTKOWIAK is a dancer and instructor of Argentinean tango.
In addition, she is a certificated trainer of the innovative method of working with the body of GYROKINESIS®, she is an actress and a musician.
She graduated from the DAMU Theater Academy in Prague, the Jagiellonian University in the field of knowledge about the theater and the Gardzienice Theater Practices Academy.
She worked as a dancer and actress at the Teatro dell'Opera, at the National Opera in Rome. He works with many Argentinian tango maestros as well as with osteopaths and physiotherapists.
With his professional preparation, he puts a great emphasis on body awareness, correct posture, improvement of music and movement sensitivity.
================
The number of places is limited.
Decides the order of applications to the address: anna.pietruszewska@gmail.com
payments:
Raiffeisen Bank:
No: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
The Bielsko-Biała Tango Foundation
E. Zajączka 14
43-309 Bielsko-Biała
============
If anyone needs additional information, please call: +48 601 461 366
Anna Pietruszewska