3 edycja Ustroń Tango Open Air Festival 2022- ZAKOŃCZONY!

¡ESTOY AQUÍ PARA HACERTE FELIZ

eng.below
Zajęło mi to dwa dni aby "dojść do siebie" i pozbierać myśli, swoje emocje i móc napisać jak bardzo dziękuję wszystkim za tak piękne chwile które zdarzyły sie podczas Ustroń Tango Festival 2022
Chciałabym podziękować każdemu z osobna i nie pominąć nikogo bo bez Waszego wkładu pracy nie byłoby teraz takiego zadowolenia i spełnienia jakie czuję.
Popatrzcie co się stało:
* Sponsorzy: Miasto Ustroń oraz Starostwo Cieszyńskie dokładający cegiełkę do wydarzenia;
* MDK Prażakowka z Panią Dyrektor Urszulą Broda-Gawełek oddajaca nam bez wahania we władanie to przyjazne miejsce;
* Fatima Vitale & Maximiliano Cristiani których show w Amfiteatrze przrekonał mnie o najwyższej klasie jaką można sobie wyobrazić (bo kto to zrobi lepiej aby zatańczyć z takim speedem na deskach, no niekoniecznie równych?)
Dziękuję za warszaty w które włożyliscie swoją wiedzę i serce.
*zespól Cuarteto Re! Tango z świetną muzyką wykonaną perfekcyjnie i profesjonalnie na dwóch koncetach- co jeden to lepszy!
* Doskonali TDJ'e opiekujący się muzyką trzymającą na parkiecie przez całe 43 godziny podczas całego festiwalu. "Nie było złej tandy"- to usłyszałam i też tak myślę. CHAPEAU BAS moi drodzy!
Z nieezawodnym, w każdej chwili na stanowisku i pod telefonem (dostępny dla DJ zawsze, witajacy i żegnajacy DJ'ów) Lechosławem Hojnackim którego grafiki zdobiły ekran festiwalowy i którego nowa grafika dla Cuarteto Re! Tango podbiła serca zespołu, czułam się z Tobą przy boku spokojna jak dziecię- DZIĘKUJĘ!
* Moi wspaniali: Janusz & Krzysztof & Kasia dzielnie trwajacy na stanowiskach dzień i noc;
Bardzo chcę wymienić dwie osoby na których prace czekamy niecierpliwie-
-Ernest Winkowski - fotograf ze swoim czujnym okiem i aparatem fotograficznym w ręku
oraz
-Fernando Mena z nieodłącznym dronem filmujący wszystko co się dzieje.
Jeszcze chwilę i będziemy mogli zobaczyć najpiękniejsze chwile tego festiwalu. Nie odchodźcie od komputera, będziemy Was informować gdzie znaleźć zdjęcia i filmy - DZIĘKUJĘ!
Dziękuję Aleksandra Mysiak za cierpliwe i trafiające do umysłów uczestników tłumaczenia podczas warsztatów oPEN LEVEL oraz za specjalne prezenty dla TDJ'ow- piękny i spontaniczny gest!
Drogim uczestnikom festiwalu- tanguerosom- klaniam się nisko i dziekuję za każdy buziak otrzymany na dzień dobry i na do widzenia!!! czułam Waszą energię i radość tańczenia
DO ZOBACZENIA W LISTOPADZIE (17-20.11) na maratonie TANGO FAMILIA MARATON 
Rejestracja zaczyna się jutro 1.09.2022 - zaproszenia dla wszystkich uczestnikow festiwalu roześlemy jeszcze dziś a link do formularza będzie na stronie wydarzenia
-----------------
I AM HERE TO MAKE YOU HAPPY!
¡ESTOY AQUÍ PARA HACERTE FELIZ!
This is my motto when organizing festivals ...
It took me two days to "recover" and collect my thoughts, my emotions and be able to write how much I thank everyone for such beautiful moments that happened during Ustroń Tango Festival 2022
I would like to thank each one of you and I would not miss anyone because without your contribution, there would be no such satisfaction and fulfillment as I feel.
Look what happened:
* Sponsors: The City of Ustroń and the Cieszyn Starosty contributing to the event;
* MDK Prażakowka with the Director, Urszula Broda-Gawełek, giving us back to us without hesitation this friendly place;
* Fatima Vitale & Maximiliano Cristiani whose show in the Amphitheater made me of the highest class you can imagine (because who will do it better to dance with such speed on the boards, not necessarily equal...)
Thank you for the workshop in which you put your knowledge and heart.
* Cuarteto Re team! Tango with great music performed perfectly and professionally during two concerts - every one is better!
* Excellent TDJ's taking care of the music that keeps on the dance floor for the entire 43 hours during the entire festival. "There was no bad tanda" - I heard it and I think so too. CHAPEAU BAS my dear!
With the reliable, at any time on the stand and on the phone (always available to the DJ, welcoming and goodbye DJs) Lechosław Hojnacki, whose graphics decorated the festival screen and whose new graphics for Cuarteto Re! Tango won the hearts of the band, I felt as calm as a child with you by my side - THANK YOU!
* My wonderful: Janusz & Krzysztof & Kasia who are bravely working day and night;
I really want to name two people whose work we are waiting impatiently-
-Ernest Winkowski - a photographer with his watchful eye and a camera in his hand
and
-Fernando Mena with an inseparable drone filming everything that is happening.
A moment longer and we will be able to see the most beautiful moments of this festival. Don't leave your computer, we will inform you where to find photos and videos - THANK YOU!
Thank you Aleksandra Mysiak for the patient and mind-blowing translations during the OPEN LEVEL workshops and for special gifts for TDJ - a beautiful and spontaneous gesture!
Dear participants of the festival - tangueros - I bow low and thank you for every kiss received for good morning and goodbye !!! I felt your energy and the joy of dancing
SEE YOU IN NOVEMBER (17-20.11) at the TANGO FAMILIA marathon.

Registration starts tomorrow on 1/09/2022 - we will send invitations to all festival participants today and the link to the form will be on the event's website