Po raz drugi gościć będziemy w Polsce na II TANGO CAMP BALTIC 2024 wspaniałą argentyńską parę instruktorską - Lucila Cionci & Rodrigo "Joe" Corbata.

Rok temu na pierwszej edycji zachwycili nas swoją charyzmą i naukowym podejściem do tematu tanga (ich niewiarygodna metoda nauczania Formulatango!) a pokaz jaki przygotowali na zakończenie podczas Gala Milonga był tak niewiarygodnie piękny, profesjonalny i tak bardzo byli "razem" podczas tych utworów, że TANGO znowu nabrało swojej mocy i piękna.

TERMIN: 21-25.08.2024 (środa-niedziela)

MIEJSCE: Gdańsk, **** Hotel ALMOND w centrum Gdańska, hotel z basenem, saunami i strefą SPA.

Sala bardzo duża z parkietem, do naszej dyspozycji.

CENA: 2600 PLN/osobę a w cenie:

* ZAJĘCIA Z JOE CORBATA & LUCILA CIONCI:

- 12 h lekcji (po 3 h dziennie)

- 3 h praktyki z naszymi nauczycielami (1 h dziennie przed milongą)

* 4 milongi  wraz z sobotnią GALA MILONGA Z POKAZEM JOE & LU

* 3 dwudaniowe obiady z pakietem napoi

* słodki bufet na milondze (woda, kawa, herbata, ciasta)

* KOLACJA kanapki, napoje gorące i zimne

Aby zarezerwować miejsce (po wcześniejszej rejestracji w formularzu) prosimy o wpłatę ZADATEK 1000 PLN/osoby pozostała kwota 1600 do 15 lipca.

MOZNA TANIEJ! wplacając od razu 2500 PLN/osobę

REJESTRACJA W FORMULARZU

Uwaga! Pokoje w Hotelu Almond nie są w cenie!

Mieszkanie w tym hotelu nie jest także oczywiście warunkiem koniecznym uczestnictwa. Tam odbywają się zajęcia i milongi. Można dojeżdżać, można mieszkać w dowolnym miejscu.

Ale gdybyście chcieli zarezerować pokój w Hotelu Almond proszę o kontakt z P. Iloną Wiśniewską: iwisniewska@hotelalmond.pl, Pokoje na hasło „TANGO” 

tel.789 100 206

Cena za pokój:

* 541 PLN za pokój/dobę CLASSIC dwuosobowy ze śniadaniem

To jest cena dla nas specjalna. Cena za pokój w tym czasie (sierpień) w hotelu 4 * w centrum Gdańska (do Fontanny Neptuna jest 9 minut na piechotę) sam hotel z basenem, saunami, spa, pięknymi pokojami świetnie i nowocześnie urządzonymi i z wypasionymi ponad możliwości zjedzenia wszystkiego śniadaniem, normalnie kosztuje wiele, wiele więcej. Byłam sprawdzałam, hotel 1 klasa.

Pokoje zarezerwowane są do 30.06 po tym terminie wracają do puli hotelowej i są sprzedawane w cenach rynkowych.

Zaczynamy w środę 21.08 wieczorną milongą, lekcje od czwartku do soboty 24.08.

Kontakt z organizatorem:

Anna Pietruszewska (tel także whatsapp +48 601 461 366)  maila: anna.pietruszewska@gmail.com

**************************************

For the second time, we will host in Poland at II Tango Camp Baltic 2024 (21-25/08/2024) a wonderful Argentinian instructor couple - Lucila Cionci & Rodrigo "Joe" Corbata.

A year ago, during the first edition, they delighted us with their charisma and scientific approach to the topic of tango (their incredible method of teaching Formulatango!) and the show they prepared at the end during Gala Milonga was so incredibly beautiful, professional and they were so "together" during these songs that TANGO gained its power and beauty again.

DATE: 21-25/08/2024 (Wednesday-Sunday)

LOCATION: Gdańsk, **** Hotel ALMOND in the center of Gdańsk, hotel with a swimming pool, saunas and SPA zone. A very large room with a parquet floor at our disposal.

PRICE: PLN 2,600/person (605 EUR) and the price includes:

* CLASSES WITH JOE CORBATA & LUCILA CIONCI:

    - 12 hours of lessons (3 hours per day)

    - 3 hours of practice with our teachers (1 hour a day before the milonga)

* 4 milongas including Saturday's MILONG GALA WITH JOE & LU SHOW

* 3 two-course dinners with drinks package

* sweet buffet at the milonga (water, coffee, tea, cakes)

* DINNER sandwiches, hot and cold drinks

To reserve a place (after prior registration in the form), please pay a deposit of PLN 1,000/person (240 EUR) and the remaining amount of PLN 1,600 ( 365 EUR) by July 15.

IT CAN BE CHEAPER! by paying PLN 2,500/person (580 EUR) immediately after registration.

REGISTRATION IN THE FORM

Attention! Rooms at the Almond Hotel are not included in the price!

Living in this hotel is, of course, not a necessary condition for participation. Classes and milongas are held there. You can commute, you can live anywhere.

But if you would like to book a room at the Almond Hotel, please contact Mrs. Ilona Wiśniewska: iwisniewska@hotelalmond.pl, tel.789 100 206

Price:

* PLN 541 per room/day CLASSIC double with breakfast

This is a special price for us. Price for a room at that time (August) in a 4* hotel in the center of Gdańsk (Neptune's Fountain is 9 minutes' walk away), the hotel itself with a swimming pool, saunas, spa, beautiful rooms, well and modernly furnished and with a delicious breakfast beyond the capacity to eat everything, as usual costs much, much more. I checked, the hotel was 1st class.

Rooms with the code "TANGO" are booked until June 30, after that date they are returned to the hotel pool and sold at market prices.

We start on Wednesday, August 21 with an evening milonga, lessons from Thursday to Saturday, August 24.

Contact the organizer:

Anna Pietruszewska (tel. also WhatsApp +48 601 461 366),  anna.pietruszewska@gmail.com

Lucila Cionci i Rodrigo „Joe” Corbata w 2007 roku założyli „Formułę Tango”, wspólny projekt poprzez połączenie wieloletniego indywidualnego doświadczenia w pokazach i festiwalach / Lucila Cionci and Rodrigo "Joe" Corbata founded "Formula Tango" in 2007, a joint project by combining many years of individual experience in shows and festivals. 

W dydaktyce koncentrują się na połączeniu, muzykalności i organiczności ciała, komforcie w parze i poszukiwaniu osobistego stylu / In didactics, they focus on the connection, musicality and organicity of the body, comfort in a couple and the search for a personal style of each of them. 

Miłość do tanga, doświadczenie oraz ciągłe poszukiwanie i ewolucja tańca są esencją ich filozofii. Ich sposób tańca zaskakuje dużą plastycznością i ekspresją, pokazując nowatorskie elementy choreograficzne oraz szczególny, osobisty sposób improwizacji / Love for tango, experience and constant search and evolution of dance are the essence of their philosophy. Their way of dancing surprises with great plasticity and expression, showing innovative choreographic elements and a special, personal way of improvisation.

Wśród indywidualnych doświadczeń wymienić można udział Lucili w Operze Carmen w 2008 roku w Operze Narodowej Teatru Coliseum w Covent Garden w Londynie pod dyrekcją zdobywczyni Oscara Sally Potter. Joe od wielu lat jest reżyserem, choreografem i performerem własnej firmy "Tango Bizzarro", w której przez wiele lat realizował trasy koncertowe i spektakle w Azji, Ameryce Południowej i Afryce Południowej z liczną grupą artystów. Od lat uczestniczą jako jurorzy w Mistrzostwach Świata w Tangu organizowanych przez władze miasta Buenos Aires / Individual experiences include Lucila's participation in Opera Carmen in 2008 at the National Opera of the Coliseum Theater in Covent Garden, London, conducted by Oscar winner Sally Potter. For many years Joe has been a director, choreographer and performer of his own company "Tango Bizzarro", in which he has for many years organized concert tours and performances in Asia, South America and South Africa with a large group of artists. 

For years, they have been participating as jurors in the Tango World Championships organized by the city of Buenos Aires.