LUCILA CIONCI & Rodrigo "Joe" corbata

ZAPRASZAMY ZA ROK na .../ We invite you next year to...

TANGO CAMP BALTIC 2024

 21-25.08.2024 

DETALE WKRÓTCE / DETAILS SOON

Lucila Cionci i Rodrigo „Joe” Corbata w 2007 roku założyli „Formułę Tango”, wspólny projekt poprzez połączenie wieloletniego indywidualnego doświadczenia w pokazach i festiwalach / Lucila Cionci and Rodrigo "Joe" Corbata founded "Formula Tango" in 2007, a joint project by combining many years of individual experience in shows and festivals. 

W dydaktyce koncentrują się na połączeniu, muzykalności i organiczności ciała, komforcie w parze i poszukiwaniu osobistego stylu / In didactics, they focus on the connection, musicality and organicity of the body, comfort in a couple and the search for a personal style of each of them. 

Miłość do tanga, doświadczenie oraz ciągłe poszukiwanie i ewolucja tańca są esencją ich filozofii. Ich sposób tańca zaskakuje dużą plastycznością i ekspresją, pokazując nowatorskie elementy choreograficzne oraz szczególny, osobisty sposób improwizacji / Love for tango, experience and constant search and evolution of dance are the essence of their philosophy. Their way of dancing surprises with great plasticity and expression, showing innovative choreographic elements and a special, personal way of improvisation.

Wśród indywidualnych doświadczeń wymienić można udział Lucili w Operze Carmen w 2008 roku w Operze Narodowej Teatru Coliseum w Covent Garden w Londynie pod dyrekcją zdobywczyni Oscara Sally Potter. Joe od wielu lat jest reżyserem, choreografem i performerem własnej firmy "Tango Bizzarro", w której przez wiele lat realizował trasy koncertowe i spektakle w Azji, Ameryce Południowej i Afryce Południowej z liczną grupą artystów. Od lat uczestniczą jako jurorzy w Mistrzostwach Świata w Tangu organizowanych przez władze miasta Buenos Aires / Individual experiences include Lucila's participation in Opera Carmen in 2008 at the National Opera of the Coliseum Theater in Covent Garden, London, conducted by Oscar winner Sally Potter. For many years Joe has been a director, choreographer and performer of his own company "Tango Bizzarro", in which he has for many years organized concert tours and performances in Asia, South America and South Africa with a large group of artists. 

For years, they have been participating as jurors in the Tango World Championships organized by the city of Buenos Aires.