Tango Familia Maraton zakończony!


Dzień po ...

Drodzy uczestnicy Tango Familia Maraton!

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy wrócili do domu z wielkim uśmiechem na twarzy po wielu dniach tangowania w Hotelu Czarny Groń (jednym z najfajniejszych hoteli jakie znam!) Dziękujemy za wszystkie miłe słowa, ciepłe objęcia i świetną atmosferę na parkiecie i poza nim. A Wasze przebrania i gadżety przerosły nasze najsmiejsze oczekiwania :-)

Tango Familia stanie się jednym z cyklicznych wydarzeń a o dacie drugiej edycji powiadomimy w osobnym mailu.

Wiecie doskonale, że za naszymi twarzami jako organizatorów stoj cały sztab ludzi bez ktorych takie przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie.

Dziękujemy bardzo, bardzo za ciężką pracę współpracownikom i koordynatorom wielu działań podczas wielomiesięcznych przygotowań. Ze strony bielskiejLechosław Hojnacki. Gabriela Kubica oraz team zawsze gotowy do pomocy na miejscu Kasia Pietrzak i Krzysztof Pietruszewski.

Ze strony poznańskiej: Gracja Bryś-Kołodziejczyk i Rafał Kołodziejczyk, Agata Czartoryska, Monika Berdowska i Ayad Zia. Kłaniamy się Wam nisko i cieszymy się, że jesteście i poświęcacie swój czas i energię na współorgaznizację tak pięknych tangowych spotkań.

Bez doskonałej muzyki nie byłoby tak cudownie! Niskie ukłony dla DJ'ów (kolejność alfabetyczna):

Ayad Zia; Luis Cono; Michał Kaczmarek; Esteban Mario Garcia; Lechosław Hojnacki, Anna Pietruszewska: Francisco Saura.

Do zobaczenia na styczniowych imprezach (już organizowanych osobno)

Tango DJ VIII Beskid Tango Marathon 2022, Ustroń, PL


Czas najwyższy aby przedstawić Tango DJ'ów którzy będą budować taneczną atmosferę VIII Beskid Tango Marathon 2022.
Jestem szczęśliwa móc przestawić Wam każdego z nich.
Tak pisze Tango DJ Guillermo Monti (Argentyna):

„Tango to uczucie, to pasja,
to pragnienie, nostalgia, szczęście, smutek, to wiersz. Takie jest tango, takie jest Buenos Aires, taki jestem”/
It's high time to introduce the people who will build the musical atmosphere of VIII th Beskid Tango Marathon 2022.
I am happy to introduce you to each of them.
This is what Tango DJ Guillermo Monti writes:
“Tango is a feeling, it´s passion,
it´s desire, nostalgia, happiness, sadness, it´s a poem. This is how the tango is like, this is how Buenos Aires is,
this is how I am.”

english version below
BIOGRAFIA (jak dla mnie niesamowita!!! A.P.)
Urodzony w Buenos Aires dorastałem razem z tangiem. Od 2012 roku mieszkam w Berlinie. Muzyka, a zwłaszcza Tango, grało i nadal odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Jestem Muzykiem, Dyrektorem Chóru, Singerem i Tango DJ-em. Moi rodzice urodzili się w latach 30. i zaczęli tańczyć tango w Złotej Erze Tanga w Buenos Aires. Często zabierali mnie ze sobą na milongi, które odbywały się w sąsiednich klubach sportowych i jako dziecko widziałem i słyszałem na scenie wiele orkiestr takich jak Juan D`Arienzo czy Pugliese. W latach czterdziestych mój dziadek Pedro Monti był założycielem orkiestry tangowej „Orquesta Tipica America” i grał razem z trzema braćmi Monti. Jednym z moich wujków był Argentino Ledesma, który śpiewał dla Di Sarli, Vareli i wielu innych. Śpiewał też na ślubie moich rodziców. Jednym z jego najsłynniejszych nagrań, które osobiście bardzo kocham, jest nagranie piosenki „Fueron Tres Años” wspólnie z Orquesta Hector Varela:

Oprócz tych doświadczeń na milongach i lokalnych miejscach, moi rodzice byli bardzo ważni dla mojego bliskiego związku z Tangiem. Mój ojciec na przykład śpiewał mi do snu takie piosenki jak „Por una muñeca” i „Remembranza” z Pugliese. Dzisiaj znam prawie każdą piosenkę tangową, każdą orkiestrę, każdego śpiewaka i nauczyłem się tego wszystkiego nieświadomie dorastając. Zaskakuje mnie nawet teraz. Kiedy śpiewam lub gram muzykę, muzyka przenosi mnie w nieoczekiwane miejsca mojego życia, łączy mnie z sytuacjami w różnym wieku. Tango sprawia, że ​​śmieję się i płaczę, żyje i odradzam się.
Moja mama, która zaczęła tańczyć tango od 13-go roku życia, a teraz tańczy tango od ponad 70 lat. Kiedy miałem 5 lat nauczyła mnie pierwszych kroków tanga. Ma teraz 85 lat i kiedy odwiedzam ją w Buenos Aires, nadal jeździmy razem na milongę, mamy kilka tand i nadal bawimy się razem tangiem.
Tradycja trwa i moi dwaj synowie też są muzykami, a starszy jest również DJ-em, ale muzyki techno. Jako DJ, bez względu na to, czy gram muzykę cyfrową, czy oryginalne winyle, bardzo ważne jest dla mnie, aby tancerze słyszeli najlepszą możliwą jakość muzyki. Obecnie jestem DJ’em na lokalnych milongach w Berlinie i Buenos Aires oraz podróżuję po Europie na festiwale i maratony.

english version
BIOGRAPHY (amazing for me !!! A.P.)
Born in Buenos Aires I grew up with Tango and since 2012 I am living in Berlin. Music and especially Tango played and still plays a very important role in my live. I am Musician, Choir Director, Singer and Tango DJ. My parents were born in the 1930ies and started to dance tango in the Golden Ages of Tango in Buenos Aires. They often took me with them to the milongas who took place in the neighbouring sports clubs and as a child I saw and heard many of the Tango orchestras like Juan D`Arienzo y Pugliese live on stage. During the 1940ties, my grandfather Pedro Monti was the founder of the tango orchestra “Orquesta Tipica America”and played together with his three Monti brothers. One of my uncles was Argentino Ledesma, who sang for Di Sarli, Varela and many mores. He also sang for my parents wedding. One of his most famous recordings which I love personally very much is a recording of the song “Fueron Tres Años” together Orquesta Hector Varela:

Additionally to these experiences in the milonga and local places, my parents were very important for my close connection to Tango. My father for example sang me to sleep with songs like “Por una muñeca” and “Remembranza” from Pugliese. Today I know, somehow, nearly every tango song, every orchestra, every singer, and I have learned all of this unconsciously growing up. It suprises me even now. When I am singing or playing the music, the music brings me to unexspected places of my life, it connects me with situations of different ages. The tango makes me laugh and cry, it makes me living and revive.
My mother who started to dance tango from her 13 and is now dancing tango since over 70 years teached me my first tango steps when I was 5 years old. She is now 85 years old and when I visit her in Buenos Aires we still go together in the milonga, having some tandas and are still enjoying the tango together
The tradition goes on and my two sons are also musicians and the older one is also DJ, but for techno music. As a DJ, whether I am playing digital music or original vinyls, it is very important to me that the dancers can hear the best possible quality of music. Currently, I am DJ’ing in local milongas in Berlin and Buenos Aires and I am travelling through Europe for festivals and marathons

VIII Beskid Tango Marathon 2022, 6-9.01.2022

 Zapraszamy bardzo serdecznie na osmą edycję zimowego maratonu do Ustronia!/ 

We cordially invite you to the eighth edition of the winter marathon in Ustroń!

DATA: 6-9.01.2022 (czwartek/Thursday - niedziela/Sunday)

MIEJSCE: MDK Prażakowka - piękna, ogromna sala z parkietem/beautiful, huge hall with a wodden dance floor

TDJ'e maratonu (alfabetycznie): Giuseppe Clemente (IT), Lechosław Hojnacki (PL), Guillermo Monti (ARG/DE), Anna Pietruszewska (PL), Jorge Vacca (ARG/IT)

DETALE NA STRONIE MARATONUDETAILS ON THE MARATHON SITELekcje - Praktyki w Ustroniu!

 Serdecznie zapraszamy do nowego, bardzo przyjaznego tangueros miejsca - MDK Prażakówka w Ustroniu na kursy tanga argentyńskiego!

Kurs odbywa się dwa razy w tygodniu: poniedziałki i środy od 18:00 do 19:30 (grupa A która zaczęła kurs w sierpniu)  oraz grupa B 20:00-21:30 (kurs rozpoczął się 4.10 i nadal przyjmujemy chętnych do końca października) 
Dodatkowo pomiedzy zajęciami odbywa się 0,5 h praktyka pod okiem nauczyciela.

Cena: 150 zł/miesiac/osobę (cena od września) 
W cenie 4 h praktyki (pomiędzy grupami od 19:30 do 20:00)
Miejsce: MDK Prażakówka, Daszyńskiego 28, Ustroń, sala na piętrze w środy, sala widowiskowa w poniedziałki.
Lekcje prowadzi Roberto La Barbera (IT/PL) w języku angielskim, tłumaczenie Anna Pietruszewska.
Oto co Roberto pisze o swojej tangowej drodze :

 Roberto La Barbera nick name „el Panormo"
Moja przygoda z tangiem rozpoczęła się w mieście Lecce na Sycylii w sobotę 6 marca 2004 roku po tym, jak kilka tygodni wcześniej uczestniczyłem w wieczorze „candelai” w Palermo. 

Wtedy dosłownie uderza mnie muzyka, taniec i energia uwalniona podczas milongi wśród ludzi tej fantastycznej czwartkowej nocy.

Ścieżkę nauki rozpoczynam od nauczycieli Luciano Donda i Roberty Buoni z Rzymu, którzy dwa razy w miesiącu podczas weekendu przyjeżdżają do Lecce, aby przedstawić nam pierwsze ważne pojęcia dotyczące tanga. Zakładamy Swarzyszenie Blutango, jesteśmy początkiem ruchu tangero w Salento.

We wrześniu tego samego roku, zostałem jednym z menedżerów stowarzyszenia, od tego momentu rozpocząłem działalność jako organizator tanga i DJ w Lecce do sierpnia 2009 r. pod nazwą„ Noce białego tanga ”w klubie golfowym Acaya,

We wrześniu 2009 r. przeprowadzam się do Berlina, gdzie mieszkam do października 2018 r. “zanurzając się” prawie co noc w magicznej atmosferze berlińskich wielokulturowych milong. 
Od stycznia 2019 r. przeprowadziłem się do Polski (Zabrze), gdzie mieszkam do dziś.
Moimi pierwsi mistrzowie to: G. Quiroz i R. Coen, Ce N. Ochoa , H. Macana, T. Rusconi, M. Panero i P. Hillieges, a następnie Carlos Gavito, który na jednej z ostatnich zajęć w Lecce głęboko zaznaczył mój sposób interpretacji tanga.

Moimi doswiadczeniami chciałbym podzielić się z moimi nowymi uczniami na ropoczynajacym się kursie tanga argentyńskiego."